FACT ambulante zorg

Anoniem chatten

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment  

FACT-zorg voorkomt gezondheidsschade, verlies van kwaliteit van leven en overlast voor de omgeving. FACT is effectief en voorkomt hoge zorgkosten waardoor iemand als gevolg van verwaarlozing minder en korter kan worden opgenomen in een kliniek of ziekenhuis.

FACT-cliënten

Door de FACT-zorg kunnen ook ernstig ontregelde verslaafde, (en vaak ook psychiatrische) cliënten zelfstandig in een wijk wonen. Met als doel (meer) meedoen in de samenleving. De zorg aan cliënten vanuit de FACT-teams is van lange duur omdat de problematiek vaak ernstig en hardnekkig is. Het gaat over cliënten die soms meerdere malen per week in crisis raken. 

FACT wordt ook toegepast voor cliënten die minder zorg nodig hebben. Bij hen volstaat begeleiding door een individuele medewerker. Deze groep cliënten wordt minimaal twee maal per jaar door het hele FACT-team besproken. De contactfrequentie met deze cliënten kan variëren tussen wekelijks of één keer per zes weken.

FACT-team VNN

Een FACT-team van VNN begeleidt volwassenen en jongeren met verslavingsproblemen en zorgvragen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, zelfverzorging enz.). Ook mensen die geen hulpvraag hebben, worden door een FACT-medewerker bezocht. Dat is het geval als het vermoeden bestaat dat zij psychische ziek zijn, overlast veroorzaken of zichzelf vervuilen. FACT-teams bezoeken de mensen thuis, bij maatschappelijke opvang of in beschermde woonvormen.

Het FACT-team komt dagelijks bij elkaar om de groep cliënten die tijdelijk meer zorg nodig hebben te bespreken en daar acties op uit te zetten. Belangrijk is dat de cliënten steeds met dezelfde groep hulpverleners te maken krijgt. Hierdoor krijgt de cliënt vertrouwen en kan vanuit het duurzame contact de hulp op gang komen.

Contact en bereikbaarheid

Het FACT-team is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur. 

Binnen kantooruren doet het FACT-team zelf de crisisinterventies. Buiten kantoortijden wordt de crisisdienst van de GGZ instelling ingeschakeld. De GGZ kan zo nodig via de bereikbaarheidsdienst van VNN in overleg treden.

Voor adressen van de FACT-teams van VNN, zie VNN in de buurt.

FACT-methodiek

Het behandelaanbod van VNN sluit aan bij het dagelijks leven en richt zich, naast verslaving op de vermindering van psychische klachten, op wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding, sociale relaties en het familieleven.

De FACT-methodiek kent 3 soorten interventies:
- ontregeling/crisis: intensieve zorg, soms is opname gewenst
- behandeling: medicatie, diagnostiek, therapieën en vaardigheidstraining
- herstel: leren omgaan met verslaving en de krachtbronnen van de cliënt versterken

Deze interventies volgen elkaar niet chronologisch op, maar kunnen door elkaar heen lopen. Dit is afhankelijk van hoe het met de cliënt gaat en of hij/zij intensieve hulp nodig heeft. De beoordeling daarvan vindt plaats in het contact tussen de cliënt en de behandelaar.

Multidisciplinair team

Een FACT-team bestaat bij VNN meestal uit de volgende werkers:

• Psychiater
• Verslavingsarts/basisarts
• (Klinisch) psycholoog
• Verpleegkundige 
• Sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
• GGZ Verpleegkundig specialist
• Maatschappelijk werker
• Woonbegeleider
• Sociaal juridisch dienstverlener
• Ervaringsdeskundige

Alle genoemde specialismen zijn bij de zorg betrokken van deze patiëntengroep. Ieder heeft een aantal eigen cliënten. De verschillende deskundigen van het FACT-team komen dagelijks bij elkaar voor een cliëntenbespreking. Nieuwe cliënten en cliënten in crisis worden daar besproken. Het FACT-team geeft elkaar raad en kan bij crisis zo nodig voor elkaar invallen. FACT-teams werken volgens shared caseload en het landelijk FACT-model. 

Samenwerking

Het FACT-team werkt nauw samen met lokale zorgnetwerken. Een FACT-team kan voor meerdere doelen worden ingezet

• Casefinding
• Consultatie over cliënten
• Begeleiding en behandeling van cliënten

Het FACT-team zoekt actief samenwerking met andere organisaties in de wijk. Denk hierbij aan: de woningbouwvereniging, maatschappelijke opvang, veiligheidshuis, reclassering, afdeling Welzijn van de gemeente, de wijkagent, huisarts, beschermd wonen, Jeugdzorg, GGZ-instellingen, hulp bij huiselijk geweld, organisaties op het gebied van dagbesteding, vrijetijdsinvulling en/of werk. In Friesland zijn gezamenlijke FACT-teams met GGZ Friesland.
Met de samenwerkingspartners wordt afgestemd welke zorg nodig is en wie wat biedt. Als het kan wordt de cliënt weer overgedragen aan de gebiedsteams.

Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat de belangrijke naasten van de patiënt zoals familie en vrienden bij de behandeling betrokken wordt.

Aanmelding FACT

De huisarts of een sociaal team/wijkteam kan een cliënt aanmelden. Het FACT-team gaat dezelfde dag naar de cliënt toe. Samen met de cliënt regelt de FACT-medewerkers zo nodig een verwijzing van de huisarts. Daarna kan de aanmelding in gang gezet worden. De hoofdbehandelaar stelt een behandelplan op. Dit plan wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Hierbij wordt, naast de psychiatrische problematiek, ook aandacht besteed aan de somatiek, de sociale omgeving en de andere levensgebieden zoals wonen, financiën, justitie en werk. Om de mening van cliënten te weten, vullen zij een ROM-vragenlijst in. Routine Outcome Measurement (ROM) is het ‘routinematig’ meten van het klachtenbeloop, het dagelijkse functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten.

Hoe werkt de aanmelding bij VNN

  1. Contact opnemen
  2. One-off consultation
  3. Sign up for help
  4. VNN calls you to agree on a date for the intake interview
  5. Intake interview at a VNN location
  6. Start treatment

FACT+

Vanuit drie locaties in Friesland werken VNN en GGZ Friesland samen in zogenoemde FACT+ teams. De FACT+ teams bieden een geïntegreerde behandeling aan cliënten met ernstige psychische aandoeningen en/of verslavingen, waarbij zorgvragen bestaan op meerdere leefgebieden, zoals wonen, werken, sociale contacten en zelfzorg. In elk team werken professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de verslavingszorg samen om cliënten te helpen weer een leven met perspectief op te bouwen. De hulpverleners gaan langs waar de cliënt zich bevindt, bijvoorbeeld thuis, op straat of in een sociaal pension. Wanneer iemand geen hulp wil, is bemoeizorg mogelijk. Door de samenwerking hoeven cliënten hun verhaal niet meerdere malen aan verschillende hulpverleners te vertellen en kan de zorg optimaal worden afgestemd.

Elk FACT+-team bestaat uit medewerkers van GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland. In elk team zit een psychiater, verpleegkundig specialist, psycholoog, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundige, maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige, sociaaljuridisch dienstverlener, systeemtherapeut en trajectbegeleider.

FACT Jeugd

De multidisciplinaire teams van FACT Jeugd pakken signalen van jongeren op die geen aansluiting vinden bij de reguliere hulpverlening maar wel intensieve hulp nodig hebben. Het team probeert vertrouwen te winnen en samen op zoek te gaan naar de hulp die ze nodig hebben. Een team van FACT Jeugd bestaat onder andere uit casemanagers, een psychiater, een systeemtherapeut, een orthopedagoog, een verpleegkundige, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en een ervaringsdeskundige. Uit de drie noordelijke regio's werken we met de volgende partijen:

Groningen: Accare, Lentis Jonx, Elker, Reik.
Drenthe: Accare, GGZ Drenthe, Cosis, Yorneo, Ambiq.
Friesland: GGZ Friesland, Reik.

Lees meer over FACT Jeugd Fryslân in Outreachende en specialistische zorg voor jongeren met complexe problematiek

Kosten en verzekering

VNN is een specialistische instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. De kosten voor behandeling bij VNN zijn wettelijk vastgelegd. De tarieven van VNN zijn gebaseerd op wettelijk vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees hier meer over de kosten voor behandelingen en hoe dit zit met de verzekering.

Altijd in de buurt

Zoek je een adres voor informatie, hulpverlening of een kliniek? Kijk dan voor adressen van VNN op de overzichtslijst. VNN heeft locaties in Friesland, Groningen en Drenthe.