Organisatie

Anoniem chatten

Specialist in verslavingszorg

Raad van Bestuur en directieteam

Stichting Verslavingszorg Noord Nederland - hierna: VNN - wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur die wordt gevormd door dhr. prof. dr. G.G. (Gabriël) Anthonio. 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het richting geven aan het integrale strategisch beleid, de bedrijfsvoering en het realiseren van eenheid van beleid binnen VNN.  

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Directieteam
De Raad van Bestuur wordt in de dagelijkse leiding ondersteund door de volgende personen:

  • dhr. drs. S. (Surja) Nannan Panday (Directeur Zorg, psychiater)
  • dhr. J. (Jan) van der Heide RA (Directeur Bedrijfsvoering & Zorgverkoop)
  • Vacature (Directeur P&O)
  • dhr. ir. drs. J. (Joost) Kerkhoff (Geneesheer-Directeur, psychiater en verslavingsarts KNMG)
  • dhr. dr. G. (Gerard) Niemeijer (Directeur Zorglogistiek & Bestuurssecretaris)
  • dhr. A. (Anton) Appelo (Regiodirecteur)
  • dhr. E. (Erwin) Beers MBA (Regiodirecteur)
  • dhr. A. (Anton) Sanderman MBA (Directeur Klinieken, Reclassering en Forensische Zorg)
  • mw. drs. E.M.  (Eveline) Molenaar (Directeur Beleid en Communicatie)

Samen met de Raad van Bestuur vormen zij het directieteam.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van VNN is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen VNN. De leden van de Raad van Toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met VNN.

De Raad van Toezicht van VNN bestaat uit de volgende personen:  

•    dhr. mr. W.J.G. (Wander) Blaauw (voorzitter)
•    dhr. drs. D. (Durk) Kooistra (lid)
•    mw. dr. P.F. (Patricia) Schothorst (lid)
•    mw. drs. L. (Lisette) van Breugel (lid)
•    mw. dr. A.M. (Annemarie) van Dalen (lid)

Commissies van de Raad van Toezicht
Ter voorbereiding van of advisering over de besluitvorming in de Raad van Toezicht werkt de Raad van Toezicht met vier commissies die uit haar midden worden samengesteld.

Renumeratiecommissie
•    dhr.  drs. D. Kooistra (voorzitter)
•    dhr. mr. W.J.G. Blaauw

Commissie Audit en Huisvesting (inclusief ICT en informatiebeveiliging)
•    mw. drs. L. van Breugel (voorzitter)
•    dhr.  drs. D. Kooistra

Commissie Kwaliteit en Veiligheid
•    mw.  dr. P.F. Schothorst (voorzitter)
•    mw. dr. A.M. van Dalen

Commissie Samenwerking
•    dhr. drs. W.J.G. Blaauw (voorzitter)
•    mw. dr. P.F. Schothorst

Organogram

VNN haar organogram


Organogram VNN

 

Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds

In 1990 is de stichting Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds (hierna: NHHF) opgericht. Net als VNN is ook NHHF een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Giften aan een ANBI kunnen bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie over ANBI’s in het algemeen verwijzen u naar de website van de Belastingsdienst.

Doelstelling NHHF 
Het doel van NHHF is het verlenen van financiële steun voor de verwezenlijking van de doeleinden van Stichting Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN). De middelen van NHHF kunnen niet worden ingezet voor het verlenen van financiële steun ten behoeve van de reguliere exploitatiekosten van VNN. 

NHHF tracht haar doel onder meer te bereiken met alle mogelijke wettige middelen, waaronder op dit moment met name het beleggen van vermogen.

NHHF heeft geen winstoogmerk. 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
•    dhr. mr. W.G.J. Blaauw (voorzitter);
•    mw. A. Jelsma (vice-voorzitter);
•    dhr. H. Berkhof (secretaris).

Het bestuur vergadert minimaal 1x per jaar. 

Aan het bestuur wordt geen beloning toegekend.

Financieel jaarverslag
Het financieel verslag van 201520162017 en 2018 (inclusief financiële balans) kunt u hier downloaden.

Contactgegevens
Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds
t.a.v. secretariaat RvB VNN
Leonard Springerlaan 27
9721 KB Groningen
Tel.: +31 50 364 89 10

RSIN en KvK-nummer
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van NHHF is 808142744. NHHF is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41019419.