Bemoeizorg

Anoniem chatten

Zorg voor mensen met psychiatrische- en verslavingsproblemen

Mensen met een chronische verslaving in combinatie met psychische problemen hebben vaak bemoeizorg nodig. 

Wat is bemoeizorg?

Bemoeizorg is outreachende en assertieve hulpverlening vanuit psychiatrie en verslavingszorg. Het betreft intensieve zorg en integrale hulp op gebied van psychiatrie, verslaving, wonen en maatschappelijke integratie. Bij de uitvoering van bemoeizorg zijn meerdere partijen betrokken zoals GGZ, Verslavingszorg, GGD, maatschappelijke opvang. Bemoeizorgteams zijn multidisciplinair samengesteld.

Voor wie is bemoeizorg bedoeld?

Bemoeizorg is voor mensen met langdurige verslavings- of psychiatrische problemen. Er is voor hen geen passend aanbod binnen de hulpverleningsinstellingen en ze dreigen voortdurend tussen wal en schip te raken. Ze hebben problemen op gebied van huisvesting, inkomen, sociale contacten en zelfverzorging. Ze vragen zelf niet om hulp en meestal is het iemand uit de omgeving die melding maakt van verwaarlozing, overlast of andere zorgwekkende problemen. Deze groep sociaal kwetsbare mensen wordt ook wel de zorgwekkende zorgmijders genoemd. 

Bemoeizorg in Groningen BinG

Korte impressie van bemoeizorg in Groningen, een samenwerkingsproject van VNN en Lentis.

Bemoeizorg in Groningen (BinG)

BinG  is een samenwerkingsteam van GGz-instelling Lentis en VNN. Het team biedt bemoeizorg en behandeling aan mensen met langdurige verslavings- en psychische problemen (de zogenaamde Dubbele Diagnose). Deze mensen ondervinden problemen op verschillende levensgebieden en komen niet uit zichzelf in zorg. Het gaat om mensen die voortdurend tussen wal en schip vallen. 
In de stad Groningen gaat het om 80 volwassenen die BinG begeleidt.

De basis van de werkwijze van BinG is ACT, Assertive Community Treatment.

Het ACT model en de daarbij horende methodiek
Binnen het ACT model is het vooral van belang om een relatie met de cliënt aan te gaan en in stand te houden. Het doel is dat de cliënt een stabiel leven leidt en zich staande kan houden in de maatschappij (rehabilitatie naast bemoeizorg).
Het gaat om een integrale vorm van hulpverlenen, waarbij BinG een bijdrage levert aan vroeghulp, diagnostiek, indicatiestelling en vervolg behandeling.

De ACT model wordt gekenmerkt door intensieve zorg. De uitvoering van de behandeling ligt in handen van het gehele ACT team. Er wordt hulp geboden op alle levensgebieden, zoals psychiatrische zorg, verslavingszorg, woonondersteuning en maatschappelijke hulp. De hulp en begeleiding wordt zoveel mogelijk gegeven op de plaats waar de cliënt zich bevindt, zoals thuis, op straat, of bij de dagopvang.

Het team 
Een ACT team bestaat uit verschillende disciplines, waardoor een integrale vorm van hulpverlenen gerealiseerd wordt. 
In het BinG team werken een verslavingsarts, psychiater, ervaringsdeskundige, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, verpleegkundigen en woon-  en trajectbegeleiders nauw met elkaar samen.

Samenwerking
Het BinG team maakt gebruik van de deskundigheid en faciliteiten van andere relevante instellingen. Te denken valt aan wijkagenten, woningcorporaties, sociale pensions, dagbestedingscentra, huisartsen, maatschappelijk werk, GGz-instellingen, Reclassering, GGD.

Instroom en verwijzing
Cliënten worden vooral uit de participerende instellingen, zoals Lentis en VNN aangemeld. Ook andere instellingen kunnen cliënten aanmelden. 
Er is geen tijdslimiet aan de hulp gesteld. Om doorstroming van cliënten te bewerkstellingen, worden de cliënten uitgeschreven, die in staat zijn om van de reguliere voorzieningen gebruik te maken.

Contact
Wilt u meer weten, naam dan contact op met:
BinG, Postbus 86, 9700 AB Groningen
Telefoon 050-522 35 63
bing@lentis.nl

"Help, mijn buurman (ver)zuipt"

Het project Help, mijn buurman (ver)zuipt (HmBV)  wil voorkomen dat mensen met een alcoholverslaving het syndroom van Korsakov ontwikkelen. Het project heeft ook als doel om de zelfredzaamheid te stimuleren. Door het verstrekken van maaltijden met vitaminesupplementen wordt gewerkt aan een gezonde voedingsbasis. De maaltijdverstrekking is tegelijkertijd een middel om contact en een vertrouwensrelatie op te bouwen. 

Maaltijdverstrekking
Help mijn Buurman (Ver)zuipt is een project dat in meerdere steden wordt uitgevoerd. In het noorden van het land is dat in Emmen, Hoogeveen, Assen en Winschoten.

HmBV is ingebed in ambulante behandel- en zorgprojecten voor mensen met verslavingsproblematiek. De maaltijden worden verstrekt door ervaringsdeskundigen, samen met studenten van Hogeschool Windesheim uit Zwolle en de Hanze Hogeschool uit Groningen, leergang verslaving, die op deze manier vertrouwd raken met het werkveld en met cliëntgericht werken.

Doel
Belangrijke doelstellingen van het project zijn: 

 • Preventief zorgaanbod creëren t.b.v. mensen met een alcoholprobleem en kans op het Korsakovsyndroom, in een thuiswonende, maar in een geïsoleerde situatie;
 • Stimuleren van maatschappelijke participatie van mensen met bovengenoemde problematiek, door heen maaltijdvoorziening met toegevoegde vitaminesupplementen
 • Aanbieden van werkervaring met alcoholverslaafden aan HBO- studenten, met studierichting OGGz en verslavingszorg.
  De rol van ervaringsdeskundigen ligt in het leggen van contact en het opbouwen van een vertrouwelijke relatie met cliënten Dit vormt een cruciaal element in het project. 
  Het project heet  in de wandelgangen ‘het maaltijdenproject’.  

  De doelgroep
  Het project is uitsluitend bedoeld voor mensen met alcoholverslaving. Maar ook mensen die ‘achter de voordeur’ dreigen te verkommeren, zoals mensen die net een opname in de psychiatrische kliniek achter de rug hebben. In het project wordt gesproken over ‘zorgwekkende zorgmijders’.  Dit zijn mensen die geen zorg willen. Maar ze willen wel contact. 

  In Hoogeveen en Emmen is het de bedoeling dat het contact na maximaal een jaar wordt afgebouwd en de persoon wordt overgedragen aan de reguliere zorg voor een “passend vervolg”. De projecten in Hoogeveen, Emmen en Winschoten zijn ingebed in FACT-teams.  
  Contact leggen
  Primair is het werk van HmBV gericht op contact leggen door het verstrekken van een maaltijd. De maaltijdverstrekking is een manier om met de cliënt in gesprek te raken over zijn gezondheid, het alcoholgebruik en sociale omstandigheden. Dit is om de allereerste stap naar herstel bij de betreffende persoon in gang te zetten.

  Citaat
  De kracht van de maaltijdverstrekking is dat je iets komt brengen, niet iets komt halen. Een ervaringsdeskundige citeert:
  “Deze mensen hebben hun leven lang moeten geven, altijd moeten mensen iets van ze, daar ontsporen ze ook vaak door. Ze moeten maar meedraaien, vaak in dingen waar ze niet veel van snappen. En komt iemand iets brengen, iets menselijks en dat geeft iets aparts. En dan gaat het puur om het contact van mens tot mens, en dan ben ik even geen hulpverlener. Dan ben ik gewoon de mens Hans die zich interesseert in de medemens.  En dat voelen ze, dat merken ze. En als je zo het contact kun leggen, dan kun je verder”. 


  Ervaringsdeskundigheid
  Sommige cliënten vragen de ervaringsdeskundige expliciet naar zijn achtergrond. Ze willen weten of het echt waar is dat hij ook verslaafd is geweest en hoe hij is gestopt. Daarmee is de ervaringsdeskundige niet alleen expert in het contact leggen maar fungeert ook als rolmodel. Hij is het levende bewijs dat het mogelijk is te stoppen met drinken en een waardevol en gerespecteerd bestaan op te bouwen.