Cliëntenraad en Medezeggenschap

Anoniem chatten

Als cliënt van een zorginstelling, heeft ieder het recht zijn stem te laten horen en zijn mening te geven. Voor cliënten staat dat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Ook VNN heeft een cliëntenraad.

De Medezeggenschap voor medewerkers is mogelijk in de Ondernemingsraad. Dit orgaan 
vertegenwoordigt de medewerkers van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) in het overleg met de Raad van Bestuur. 

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad komt op voor alles wat belangrijk is voor alle mensen die zorg krijgen van VNN. De Cliëntenraad overlegt daarover met de Raad van Bestuur van VNN en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn. Lees hieronder meer over de cliëntenraad van VNN en het adviesrecht.

Hoe kan je contact opnemen met de Cliëntenraad?

Als je informatie, ideeën, wensen, klachten of vragen hebt voor de Cliëntenraad, dan kun je een brief schrijven, een e-mail sturen of bellen.

Cliëntenraad VNN
Postbus 8003, 9702 KA Groningen
E clientenraad@vnn.nl
T 088 234 32 22

Waarom een Cliëntenraad?

De adviezen van de Cliëntenraad kunnen er voor zorgen dat de hulpverlening beter past bij wat cliënten graag willen en nodig hebben. De kwaliteit van de zorg wordt dus beter, omdat de Cliëntenraad haar mening geeft. In de Cliëntenraad van VNN zitten cliënten en ex-cliënten. Samen spreken zij namens de cliënten van alle afdelingen van VNN.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad komt op voor alles wat belangrijk is voor alle mensen die zorg krijgen van VNN. De Cliëntenraad overlegt daarover met de Raad van Bestuur van VNN en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad wil haar doel bereiken door: 

 • informatie te verzamelen en de mening en wensen van alle cliënten bekend te maken
 • klachten die vaak gemeld worden te bespreken met de Raad van Bestuur
 • te informeren en adviseren en te overleggen met de Raad van Bestuur en medewerkers van VNN
 • het beleid van VNN te onderzoeken en te controleren op de gebieden waar de Cliëntenraad dat mag
 • contact te houden met personen en instanties die opkomen voor cliënten van zorginstellingen
 • de stem van de cliënten van VNN te laten horen
 • regelmatig cliëntengroepen te bezoeken.

Welke informatie heeft de Cliëntenraad nodig?

Om haar werk goed te kunnen doen is het heel belangrijk dat de Cliëntenraad op tijd, goede informatie krijgt. VNN geeft de Cliëntenraad algemene en bijzondere informatie over besluiten die VNN wil nemen. VNN vertelt bijvoorbeeld waarom ze een besluit wil nemen en wat de gevolgen daarvan voor cliënten zijn. Ook de informatie die cliënten geven is heel erg belangrijk voor de Cliëntenraad. Daarom komen de Cliëntenraadsleden regelmatig op de afdelingen.

Adviesrecht cliëntenraad

Taken Cliëntenraad

De Cliëntenraad van VNN bestaat uit een tiental leden. Cliënten, ex-cliënten en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten van VNN kunnen lid worden.
De leden kiezen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Minimaal 1 keer per maand is er een vergadering. Eens per 5 à 6 weken is er een overleg met de Raad van Bestuur.

De Cliëntenraad mag altijd advies geven, gevraagd én ongevraagd.

Adviesrecht

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) bepaalt dat cliënten van zorginstellingen inspraak hebben door middel van een Cliëntenraad. Daarnaast is er een reglement Cliëntenraad VNN. In het reglement zijn de adviesrechten, op basis van de WMCZ, nader geregeld.

De Cliëntenraad heeft het recht om advies te geven over: 

 • de wijziging van doelstelling of grondslag van VNN
 • de samenwerking of fusie met een andere instelling
 • de gehele of gedeeltelijke opheffing, verhuizing of ingrijpende verbouwing
 • het benoemen, ontslaan dan wel schorsen van leden van de Raad van Bestuur
 • de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht
 • de begroting en de jaarrekening
 • het toelatingsbeleid van cliënten en de beëindiging van de zorg aan cliënten

Over deze zaken behoort de Raad van Bestuur advies van de Cliëntenraad te vragen. Van een schriftelijk advies mag de Raad van Bestuur afwijken. Maar dan moet er eerst overleg geweest zijn met de Cliëntenraad.

Verzwaard adviesrecht

Over bepaalde zaken mag de Raad van Bestuur niet zomaar een besluit nemen dat afwijkt van een schriftelijk advies van de Cliëntenraad. Als dat wel gebeurt, kan een Landelijke Geschillencommissie ingeschakeld worden. Die stelt vast of het redelijk is dat de Raad van Bestuur een afwijkend besluit wil nemen. Over dergelijke zaken heeft de Cliëntenraad een zogenaamd verzwaard adviesrecht.

De Cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht over: 

 • het beleid voor voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke bijstand en recreatie
 • het beleid voor bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorgverlening
 • de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling
 • de wijziging van het reglement van de Cliëntenraad
 • de vaststelling of wijziging van andere regelingen voor cliënten

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) in het overleg met de Raad van Bestuur. De Ondernemingsraad oefent invloed uit op zowel het beheersbeleid (wijze van organiseren, sturen en scheppen van voorwaarden) als op het inhoudelijke beleid (keuzes bij zorginhoud en hulpaanbod). De Ondernemingsraad is samengesteld door en voor de medewerkers van VNN.

Missie van de ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft invloed op organisatie en inhoud. 
De Ondernemingsraad bevordert dat medewerkers van VNN hun recht op medezeggenschap uitoefenen. Samenwerking met de Raad van Bestuur en gerichte communicatie met werknemers zijn voor de Ondernemingsraad belangrijke manieren om deze missie uit te voeren.

Visie van de ondernemingsraad 

Medezeggenschap ontstaat in samenwerking.
De Ondernemingsraad neemt het begrip medezeggenschap letterlijk. Medewerkers hebben “mede” zeggenschap over hun werksituatie. Het woordje “mede” refereert hier aan het feit dat er nog een partij is die zeggenschap heeft. Voor de medewerkers is dat de direct leidinggevende. Voor de ondernemingsraadsleden is dat de Raad van Bestuur. Zeggenschap betekent dat wát je hebt te zeggen door de leidinggevende of door de Raad van Bestuur in de besluitvorming wordt meegenomen. Bij medezeggenschap gaat het om invloed op beleid.

Contact
(050) 364 89 00
ondernemingsraad@vnn.nl