Inrichting organisatie

Anoniem chatten

Statutair doel - ANBI - Beloningsbeleid - Governance - Beleidsplan en Jaarverslag -  

Statutair doel
VNN is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel:

  1. het verrichten van werkzaamheden welke bestaan uit het genezen, verplegen, verzorgen van personen, die door het gebruik van alcohol, drugs en/of andere bewustzijnsbeïnvloedende stoffen of door verslavingsgedrag in de problemen zijn geraakt;
  2. het begeleiden van en het bieden van bescherming aan de onder sub a. bedoelde personen;
  3. het optreden als reclasseringsinstelling;

en het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bekijk de statuten van VNN. 

ANBI
VNN is een zgn. ANBI, welke afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Giften aan een ANBI kunnen bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie over ANBI’s in het algemeen verwijzen u naar de website van de Belastingdienst. Hier download je het ANBI-standaardformulier publicatieplicht.

KvK-nummer en RSIN
VNN is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 02084324.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van VNN is 813482288.

Beleidsplan VNN

Het meerjarenbeleidsplan is door medewerkers uit alle lagen van de organisatie, leden van de Ondernemingsraad en Cliëntenraad vastgesteld voor 2021-2025. 

Jaarverslag 2023

Hier vind je het jaarverslag van VNN van 2023.

(Financiële) jaarverantwoording

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

De jaarlijkse (financiële) verantwoording van VNN is gedeponeerd bij zowel de Kamer van Koophandel als het CIBG. Vul op die website in het zoekvenster de instellingsnaam Verslavingszorg Noord Nederland, de vestigingsplaats Groningen, en het gewenste jaartal in. Dit geeft toegang tot jaardocumenten van meerdere jaren.

Beloningsbeleid VNN

Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur van VNN vindt zijn grondslag in de statuten:

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor. Deze stukken bevatten de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Het beloningsbeleid ten aanzien van de directies en het overige personeel is gebaseerd op de CAO GGZ.

Governance

Toezicht op de organisatie

Visie op toezicht
VNN heeft haar visie op toezicht vastgelegd in het document Visie op toezicht VNN.

Reglement Raad van Toezicht
De werkzaamheden van de Raad van Toezicht en de wijze waarop zij functioneert zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht.

Reglement Raad van Bestuur
Naast de statuten is de Raad van Bestuur in haar werkzaamheden gebonden aan het Reglement Raad van Bestuur. 

Wet normering topinkomens
Per 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: WNT) in werking getreden. Op grond van de WNT geldt voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector – waaronder ook de zorg valt - onder andere een bezoldigingsmaximum. Daarmee is de WNT ook van toepassing op VNN.

VNN houdt zich aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellings-specifieke (sectorale) regels die als normenkader bij het opmaken van de jaarrekening worden gehanteerd. VNN is conform de WNT-regeling ingedeeld in klasse V. De Raad van bestuur van VNN wordt overeenkomstig beloond.

De Raad van Toezicht van VNN heeft in 2018 besloten haar vergoeding vast te stellen en te handhaven conform het maximum van klasse IV.

Meer informatie over de wijze waarop door VNN uitvoering wordt gegeven aan de WNT, alsmede de beloningen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vindt u in het jaarverslag van VNN.

Governancecode Zorg
VNN is gebonden aan de Governancecode Zorg en heeft deze binnen haar organisatie geïmplementeerd en geeft hier uitvoering aan. 

Vergoeding (on)kosten Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen
Daarnaast hanteert VNN een zogeheten Reglement Vergoedingen en (on)kosten. Hierin worden de kaders gegeven waarbinnen kosten worden vergoed, en hoe door de Raad van Bestuur omgegaan dient te worden met het aannemen van geschenken en uitnodigingen. 

VNN verantwoordt jaarlijks welke bedragen in dit kader door de Raad van Bestuur zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

Klokkenluidersregeling
Op grond van de Wet Huis voor klokkenluiders is VNN verplicht tot het hebben van een interne klokkenluidersregeling waarin wordt beschreven hoe binnen VNN wordt omgegaan met het melden van een vermoeden van een misstand, waarbij het uitgangspunt is dat eventuele vermoedens van misstanden eerst intern worden gemeld en behandeld.

Duurzaamheid
VNN past maatschappelijk verantwoord inkopen toe waar mogelijk. In ons inkoopbeleid zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd, deze worden toegepast in het offerte- en inkooptraject.

- Toepassen van duurzaamheids- en sociale criteria in offerteaanvragen, wanneer deze criteria een rol spelen;
- Door marktverkenningen of -consultaties inventariseren wat de markt te bieden heeft op het gebied van duurzaamheid voor VNN en welke kosten daaraan verbonden zijn;
- Leveranciers, aannemers of dienstverleners selecteren die voldoen aan bepaalde duurzaamheidcriteria;
 Controleert of leveranciers, aannemers of dienstverleners de gemaakte duurzaamheidafspraken ook daadwerkelijk nakomen;
- Onderschrijven van de doelstellingen en internationale normen voor fairtrade. Bij inkopen en aanbestedingen geeft VNN, daar waar dit op van toepassing is, de voorkeur aan producten die voldoen aan deze normen;
- Bij alle inkooptrajecten streeft VNN ernaar om zoveel als mogelijk van het aantal uit te nodigen aanbieders uit het lokale c.q. regionale bedrijfsleven (drie noordelijke provincies) afkomstig te laten zijn;
- Aandacht voor proportionaliteit bij de te stellen selectie-eisen en gunningcriteria waardoor kleine en middelgrote aanbieders een reële kans hebben op het verkrijgen van een opdracht;
- Indien een opdracht zich leent voor een grote inzet van Duurzaamheid wordt dit als gunningcriterium opgenomen in de aanbesteding om de inschrijvers uit te dagen een maximale bijdrage te leveren;
- Geen contracten aangaan met organisaties die expliciet verslavingsgerelateerde producten verkopen (bv tabaksindustrie)