Kwaliteit van zorg voorop

Anoniem chatten

Bij VNN staat de kwaliteit van zorg voorop. De uitgangspunten van de kwaliteit van zorg zijn vastgelegd in het kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut beschrijft onder andere:

 • hoe de intake er uitziet en waar de eventuele wachttijden staan
 • de wijze waarop de zorg voor de individuele cliënt is georganiseerd; wie intern maar ook extern betrokken kunnen zijn bij de behandeling
 • de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners
 • hoe we ervoor zorgen dat we de kwaliteit van zorg met richtlijnen, opleidingen en training op peil houden
 • VNN maakt gebruik van landelijke richtlijnen en zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor bijvoorbeeld mensen met een alcoholverslaving.
  Zie verder bij de zorgstandaarden van de GGz

Uitgangspunt is dat de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar is. Zie verder het kwaliteitsstatuut van VNN en het professioneel statuut

VNN heeft ook een openbaar kwaliteitsverslag voor haar forensische tak

Toetsen van kwaliteit

Om te weten of de kwaliteit van onze zorg op orde is, toetst Verslavingszorg Noord Nederland regelmatig haar zorg- en dienstverlening. VNN voert interne audits uit. Soms komen externe partijen een onderzoek naar de kwaliteit uitvoeren. Zo brengt de Inspectie voor de Gezondheidszorg regelmatig een bezoek aan VNN.
Om de kwaliteit van zorg te borgen wordt de behandeling van een cliënt regelmatig geëvalueerd. Het doel van het evalueren van de behandeling is het meten van het behaalde resultaat en het effect van de behandeling. De behandelaar evalueert met de cliënt de behandeldoelen die de cliënt samen met de behandelaar heeft geformuleerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie worden afspraken gemaakt over het afronden of vervolgen van de behandeling.

Keurmerk in zorg

VNN heeft het keurmerk CIIO Maatstaf (norm gebaseerd op de ISO 9001-2015) ontvangen. Dit is een belangrijk certificaat voor de kwaliteit van de zorg.

Het CIIO keurmerk betekent dat VNN:

 • de cliënt centraal stelt
 • de interne zorg- en werkprocessen op orde heeft
 • betrouwbare resultaten kan presenteren
 • voortdurend werkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Jaarlijks toetst het CIIO, een onafhankelijke organisatie, onder andere de kwaliteit van het behandelproces, de veiligheid van de behandelomgeving en de betrokkenheid van cliënten bij de behandeling en de organisatie. 

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

VNN heeft begin 2024 voor het achtste jaar op rij het keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ (voorheen BasisGGZ) verkregen. Hiermee voldoet VNN aan een aantal belangrijke kwaliteitsnormen voor zorg in de kortdurende GGZ.

Het keurmerk beoordeelt VNN op thema’s als cliëntgericht en kortdurend behandelen, transparant zijn, leren en verbeteren. Daarnaast is het belangrijk dat kennis in een lerend netwerk gedeeld wordt. VNN laat met dit keurmerk zien dat het kwaliteit van zorg in de kortdurende generalistische GGZ goed op orde heeft.

Cliënttevredenheid

Aan het eind van de behandeling vragen we aan cliënten wat ze van de behandeling hebben gevonden. Dit doen we met behulp van een korte vragenlijst; de CQ index (Consumer Quality Index). 
De vragen gaan onder andere over:

 • informatie
 • bejegening door de behandelaren 
 • inhoud en effect van behandeling  
 • meebeslissen. 

Zie verder de belangrijkste resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek 

Klachten

Het kan natuurlijk zijn dat je niet tevreden bent over hoe je bent behandeld of hoe bepaalde zaken zijn geregeld. VNN vindt het van belang dat jij jouw opmerkingen of klachten aangeeft. Dat geeft VNN de mogelijkheid om de fout te herstellen of naar een oplossing te zoeken.
Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van VNN is 06 225 36 591.
Lees verder hoe je een klacht kunt indienen.

Bezwaar delen van medische gegevens

Als je niet wilt dat jouw zorgverzekeraar deze diagnose-informatie krijgt, kun je bezwaar aantekenen. Vertel jouw behandelaar dat je bezwaar hebt tegen vermelding van diagnosegegevens op de factuur. Samen met jouw behandelaar vul je een formulier (privacyverklaring) in. Dat onderteken je allebei. Daarop staat dat jouw behandelaar de diagnose weglaat. De behandelaar zal dan de factuur samen met deze verklaring indienen bij jouw zorgverzekeraar. Op de factuur staat dan geen diagnose vermeld. Wel is een medisch adviseur van de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de controle van de declaratie.

Lees hier hoe je bezwaar kan maken.

Leveringsvoorwaarden

Als je zorg krijgt van een zorginstelling, maak je met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGz)’. In formele taal zijn dat de afspraken die je hebt gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij VNN. In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel waar VNN en ook jij zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt ook wat er wettelijk geregeld is.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGz Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGz Nederland houden zich aan deze voorwaarden.

Lees ook over je rechten als cliënt van VNN in de privacyverklaring van VNN.