Samenwerkingspartners

Anoniem chatten

Met wie werkt VNN samen?

VNN werkt samen met veel instellingen in met name, Noord-Nederland. Samenwerken doen we in de eerste plaats met de 3 noordelijke GGZ-instellingen, huisartsen, Justitie/OM en onderwijsinstellingen, maar natuurlijk ook met ziekenhuizen, andere zorginstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars en brancheverenigingen. We hebben een intensieve samenwerking met Lentis, GGZ-Drenthe en GGZ-Friesland, waarbij we gezamenlijk goede GGz- en verslavingszorg bieden. Zo levert VNN ook een bijdrage aan de crisisopvang in de noordelijke provincies. Deze crisisopvang wordt vooral bemenst door de 3 GGZ-instellingen, maar er wordt ook samengewerkt met de Politie Noord-Nederland, GGD’s, doktersdiensten, gemeenten en reclassering.

VNN is één van de ketenpartners in het samenwerkingsverband Veiligheidshuizen. De aangesloten partners vertegenwoordigen de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur en verbinden de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Er is een Veiligheidshuis in Groningen, in Friesland en in Drenthe

Consultatie, scholing, advies

Diverse ketenpartners nemen geregeld consultatie, advies en scholing bij ons af. VNN biedt een aantal opleidingen voor externe partners aan. Immers, middelenmisbruik en verslaving zijn onderwerpen waar velen mee te maken krijgen. Een belangrijke doelstelling van VNN is het verspreiden van deskundigheid, bijvoorbeeld aan wijkteams, leraren, medici etc. Al onze externe trainingen zijn geaccrediteerd voor de belangrijkste beroepsgroepen.
Zie ook de informatie bij Consultatiedienst VNN

Verslavingskunde Nederland

VNN is een van de initiatiefnemers van Verslavingskunde Nederland. algemeen bestuur. Verslavingskunde Nederland is een open netwerkorganisatie binnen de sector verslavingszorg waarin we als verslavingszorginstellingen en kennisinstituten met elkaar samenwerken. Het idee achter Verslavingskunde Nederland is expertise bundelen en delen. Deze samenwerkingsvorm ontwikkelt zich steeds verder. Zo brengen we kennis en kunde bij elkaar in 8 programmalijnen en kennisknooppunten rondom verschillende thema’s. Ervaringsdeskundigen, professionals, wetenschappers en bestuurders zijn hierin goed vertegenwoordigd. Herstelondersteunende zorg loopt als een rode draad door alle activiteiten.

De ambitie van Verslavingskunde Nederland is verslavingsproblematiek voorkomen en mensen beter bereiken en behandelen. Zij bundelt de expertises op het gebied van preventie, behandeling, herstel en reclassering.

Deze ambitie is uitgewerkt in de volgende doelen:

  • Kennis, kunde en zorg op het gebied van verslaving zijn voor iedereen toegankelijk;
  • We werken aan destigmatisering en sociale inclusie, zodat mensen met een verslaving hun krachten en mogelijkheden kunnen hervinden en benutten;
  • Goed opgeleide professionals komen samen met de cliënt tot een passende behandeling, waarbij ‘passend’ betekent: kosteneffectief, context- en evidence-based;
  • Professionals werken met professionele standaarden en richtlijnen. 

FACT+ Friesland

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment, een pro-actieve vorm van behandeling en begeleiding. FACT+ richt zich op cliënten die naast hun (ernstige)psychiatrische problemen met een verslaving te maken hebben. Met 15 professionals van zowel GGZ Friesland als Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) wordt in een structureel samenwerkingsverband gewerkt aan specialistische behandeling aangevuld met praktische ondersteuning op het gebied van fysieke, emotionele en sociale problemen. FACT+ gaat met de cliënt in gesprek om samen te zoeken naar de Mogelijkheden die hij nog heeft, om van daaruit aan herstel te werken. De cliënt bepaalt welke mensen uit zijn sociale omgeving hij bij de behandeling wil betrekken. Zie ook bij FACT-VNN en FACT Jeugd Fryslân

FACT Jeugd Noord

In de FACT Jeugdteams werken hulpverleners samen met maar één doel en is dat er echt iets verandert in het leven van hun cliënten. Die cliënten zijn probleemjongeren van de zwaarste categorie, zoals langdurig schoolvermijders, zwerfjongeren en zorgwekkende zorgmijders, en multiprobleemgezinnen die te maken hebben met bijvoorbeeld verslaving, psychiatrische problematiek en schulden. De FACT jeugdteams zitten in alle grotere plaatsen in ons werkgebied.

3RO

Onze reclasseringsafdeling is één van de 10 regionale SVG instellingen. SVG (Stichting verslavingsreclassering GGz), is een netwerkorganisatie die op landelijk niveau de belangen behartigt van deze 10 regionale instellingen.
Naast de SVG zijn er nog 2 reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland en Leger des Heils (Jeugdzorg en Reclassering). Gezamenlijk opereren zij als de 3 reclasseringsorganisaties (3RO).

Meer informatie bij Reclassering VNN

Forensisch Innovatienetwerk Noord-Nederland (FINN)

LentisFPC Dr. S. van MesdagGGZ DrentheGGZ Friesland en VNN werken intensief samen op de terreinen van poliklinische en maatschappelijke zorg, onderzoek en scholing. Met het netwerken streven de organisaties naar een bundeling van de forensische zorg, variërend van klinische behandeling tot tbs met het zwaarste beveiligingsniveau. Dit doen wij voor forensische cliënten in de 3 noordelijke provincies en specialistische forensische behandeling voor cliënten op landelijk niveau. Meer informatie bij Forensische zorg VNN

BinG

BinG staat voor ‘Bemoeizorg in Groningen’ en is een samenwerkingsverband van Lentis en VNN. Het team bestaat uit 15 professionals: 8 van Lentis en 7 van VNN. Hun expertise is uiteenlopend. Behalve een psychiater, een psycholoog en een verslavingsarts maken bijvoorbeeld ook (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen, woon- en trajectbegeleiders en een ervaringsdeskundige onderdeel uit van het team. BiNG is voor cliënten met psychiatrische én verslavingsproblemen, een zogenoemde ‘dubbele diagnose’. Mensen die nergens goed passen of zelf niet de weg naar de hulpverlening weten te vinden. Vaak hebben ze op allerlei terreinen problemen: met hun gezondheid, financiën, woonruimte, sociale contacten en relaties. De teamleden behandelen en begeleiden de cliënten op alle levensgebieden, dus niet alleen met (geestelijke) gezondheidszorg.

Bemoeizorg in Groningen BinG

Korte impressie van bemoeizorg in Groningen, een samenwerkingsproject van VNN en Lentis.

Project Optimaal Leven

In Drenthe werken in het project Optimaal Leven verschillende zorginstellingen, gemeenten én zorgverzekeraars met elkaar samen. Zij doen dit om ervoor te zorgen dat mensen met ernstige psychiatrische kwetsbaarheid (EPA) sneller passende zorg en geschikte ondersteuning krijgen en om de ketenzorg beter op elkaar af te stemmen. De betrokken zorgteams in de provincie Drenthe bestaan uit mensen van GGZ Drenthe, Cosis en VNN.  Maar er wordt ook samengewerkt met  de huisartsen Drenthe, Zilveren Kruis, VGZ,  de gemeenten Assen, Emmen en Hoogeveen.  Tevens wordt structurele samenwerking gezocht met onder andere welzijnsorganisaties en politie.
Meer weten over dit project? Kijk bij Optimaal Leven

Samenwerking met Ksyos bij het afnemen van Ecg's

Om goede, veilige en kwalitatieve zorg te kunnen leveren kan er een ECG worden afgenomen. Dit wordt gedaan door een opgeleide en gecertificeerde medewerker van VNN en alleen als u hiervoor toestemming geeft. De medewerker geeft de uitkomsten van deze ECG door in het medisch dossier van Ksyos. Ksyos is een zorginstelling die onder andere gespecialiseerd is in het beoordelen van ECG’s. Bij Ksyos wordt de ECG beoordeeld door een arts, de uitslag hiervan wordt weer digitaal gedeeld met VNN. Heeft u vragen hierover of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, wijziging of vernietiging dan kunt u dit aangegeven bij uw behandelaar. Wilt u uw toestemming intrekken dan kunt u daarvoor ook terecht bij uw behandelaar.