Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds

Anoniem chatten

In 1990 is de stichting Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds (NHHF) opgericht. Net als VNN is ook NHHF een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Giften aan een ANBI kunnen bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie over ANBI’s in het algemeen verwijzen we je naar de website van de belastingsdienst.

Doelstelling NHHF

NHHF heeft ten doel het verlenen van financiële steun voor de verwezenlijking van de doeleinden van Stichting Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). De middelen van NHHF kunnen niet worden ingezet voor het verlenen van financiële steun ten behoeve van de reguliere exploitatiekosten van VNN.

NHHF heeft mede ten doel het bevorderen van het persoonlijke, sociale en maatschappelijke welzijn van mensen die in die zin - al dan niet tijdelijk - onzelfstandig zijn doordat zij op enigerlei wijze kampen met verslavingsgerelateerde problematiek. Hieraan wordt invulling gegeven door het lenigen van acute financiële noden van cliënten en voormalige cliënten van VNN, alsook kinderen en anderen die daarvoor in aanmerking komen. D.m.v. het instellen van de Commissie Fonds Noodhulp tracht NHHF hier uitvoering aan te geven en – in samenhang hiermee  - de daartoe benodigde middelen te werven, respectievelijk genereren.

NHHF tracht haar doelstelling onder meer te bereiken met alle mogelijke wettige middelen.

NHHF heeft geen winstoogmerk.

Bijdragen kunnen worden gestort op rekeningnummer: NL39 INGB 0007 4068 20. 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
•    dhr. prof. dr. G. G. (Gabriël) Anthonio (voorzitter); 
•    mw. dr. G.H.M.M. (Sineke) ten Horn (secretaris);  
•    dhr. H. (Rick) Berkhof (penningmeester).

Het bestuur vergadert minimaal 1x per jaar. 

Aan het bestuur wordt geen beloning toegekend.

Commissie Fonds Noodhulp
De Commissie Fonds Noodhulp bestaat uit de volgende personen:
•    Positie voorzitter is vacant.
•    dhr. L. (Leendert) Mateboer.  
•    Dhr. R. (Rob) Gillot.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2024 van NHHF kun je hier downloaden.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) verslag
Het ANBI verslag 2022 incl jaarverslag 2022 en financieel verslag 2022 kun je hier downloaden. Hier download je het standaardformulier publicatieplicht

Financieel jaarverslag
Het financieel verslag van 2022 alsmede het verslag van de uitgeoefende activiteiten 2019 kun je hier downloaden.

Contactgegevens
Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds
t.a.v. secretariaat RvB VNN
Laan Corpus den Hoorn 102
9728 JR Groningen
Tel.: +31 88 234 34 77

RSIN en KvK-nummer
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van NHHF is 808142744. NHHF is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41019419.