Bezwaar delen van medische informatie

Anoniem chatten

Bezwaar ggz-diagnose (privacyverklaring) en zorgprestatiemodel

Ik ben onder behandeling bij een ggz-instelling en ik wil niet dat de behandelaar mijn diagnose doorgeeft aan de zorgverzekeraar en de Nza. Kan ik bezwaar aantekenen tegen het doorgeven van medische informatie?

Bezwaar tegen delen diagnose zorgverzekeraar

Als je niet wilt dat jouw zorgverzekeraar deze diagnose-informatie krijgt, kun je bezwaar aantekenen. Vertel jouw behandelaar dat je bezwaar hebt tegen vermelding van diagnosegegevens op de factuur. Samen met jouw behandelaar vul je een formulier (privacyverklaring) in. Dat onderteken je allebei. Daarop staat dat jouw behandelaar de diagnose weglaat.
De behandelaar zal dan de factuur samen met deze verklaring indienen bij jouw zorgverzekeraar. Op de factuur staat dan geen diagnose vermeld. Wel is een medisch adviseur van de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de controle van de declaratie.

Bezwaar delen medische informatie ggz met de Nza

Met ingang van 1 januari 2022 heeft de ggz in Nederland een nieuw bekostigingssysteem: het zorgprestatiemodel. Met ingang van 1 juli verplicht de Nederlandse Zorgautoriteit behandelaren om gegevens van patiënten te registeren. Doel hiervan is om de vraag naar en het aanbod van zorg in het nieuwe zorgprestatiemodel beter op elkaar te laten aansluiten. De afgelopen maanden hebben diverse behandelaren en patiënten bezwaren geuit tegen de aanlevering van een deel van deze gegevens aan de NZa vanwege twijfel over de bescherming van de privacy van de mensen waar het om gaat.

Mensen die bezwaar hebben tegen deze gegevensverzameling, kunnen het formulier Privacyverklaring Zorgprestatiemodel (ggz) samen met hun behandelaar ondertekenen. 

Bron: Nza,  Autoriteit Persoonsgegevens
Voor meer informatie zie ook de website van MIND