Klachten cliënt

Anoniem chatten

Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over je behandeling of het gedrag van medewerkers van VNN. Het is in dat geval goed dat je over jouw klacht praat met de persoon waar de klacht over gaat, of met de leidinggevende van die persoon. Kom je er met elkaar niet uit, dan kun je een officiële klacht indienen.

Klachtrecht

Cliënten van VNN hebben het recht om een klacht in te dienen (omschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit houdt in dat je als cliënt een klacht kunt indienen over alles wat te maken heeft met opname, verblijf, behandeling en hoe met elkaar wordt omgegaan binnen VNN. Hiervoor heeft VNN een officiële klachtenregeling ontwikkeld. Cliënten die zijn opgenomen en cliënten die thuis verplichte zorg krijgen of gaan krijgen, kunnen een beroep doen op de pvp voor advies en ondersteuning.

Naasten van cliënten (zoals familie) hebben een apart klachtrecht. Zij kunnen een klacht indienen over gedrag en nakoming van het naastbetrokkenenbeleid. Hiervoor is de familievertrouwenspersoon (fvp) beschikbaar.

Waarover kun je een klacht indienen?

Je kunt klagen als je rechten als cliënt niet worden nagekomen. Als cliënt heb je namelijk recht op een paar belangrijke dingen:

  • duidelijke informatie
  • het geven van toestemming voor je behandeling
  • de bescherming van je privéleven
  • het bekijken van je dossier
  • het geven van toestemming als VNN informatie over jou aan anderen wil geven

Klachtenregeling VNN

Uitgangspunt in de klachtenregeling is dat je klacht zo snel mogelijk behandeld wordt. Als je een klacht wilt indienen, kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van VNN. De klachtenfunctionaris biedt bemiddeling aan tussen jou en degene tegen wie je klacht is gericht. Het uitgangspunt hierbij is een persoonlijke dialoog waarbij een informele oplossingsgerichte aanpak toegepast wordt. De klachtenfunctionaris leidt het gesprek en stelt beide partijen in de gelegenheid hun standpunten toe te lichten en zoekt met beide partijen naar een voor beiden aanvaardbare oplossing van de klacht.

Als je geen belangstelling hebt voor een bemiddelingsgesprek kun je direct je klacht voorleggen aan de klachtencommissie voor cliënten en naastbetrokkenen van VNN. De klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit leden die niet werkzaam zijn voor of bij VNN. Als de Klachtencommissie jouw klacht behandelt, zal jij en degene tegen wie je de klacht richt gevraagd worden te verschijnen op de mondelinge behandeling van de klacht. Tijdens deze bijeenkomst krijgen beide partijen de gelegenheid de klacht dan wel het verweer daartegen toe te lichten. De Klachtencommissie zal vragen stellen om een helder beeld van de situatie te krijgen. Na de mondelinge behandeling van de klacht komt de Klachtencommissie met een schriftelijke beslissing waarin staat of de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. Zij kan ook een advies aan de Raad van Bestuur van VNN geven.

Indien VNN te laat een oordeel op de klacht geeft of als VNN de klacht na de klachtbehandeling in onvoldoende mate wegneemt, kun je je klacht, verzoek tot schadevergoeding of geschil met VNN schriftelijk ter beslechting aan een externe geschilleninstantie voorleggen.

Je leest meer over alle mogelijkheden in het klachtenreglement, zie download hieronder.

Klachtenreglement

  • 0.16mb

Contactgegevens van de klachtencommissie

Je kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris of je klacht (schriftelijk of via e-mail) indienen bij de Klachtencommissie VNN.
De contactgegevens zijn:

Klachtencommissie Verslavingszorg Noord Nederland
Postbus 8003, 9702 KA Groningen
E-mail: klachtencommissie@vnn.nl
Telefoon klachtencommissie: 050 364 89 00