Klachten cliënt

Anoniem chatten

Klachten

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over uw behandeling of het gedrag van medewerkers. We willen het liefst dat u over uw klacht praat met de persoon waar uw klacht over gaat, of met de leidinggevende van die persoon.  

Als u dat moeilijk vindt, kunt u vragen of de patiëntenvertrouwenspersoon u wil ondersteunen. Familie en naasten kunnen ondersteuning en advies krijgen van de familievertrouwenspersoon.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt ook klagen als uw rechten als cliënt niet worden nagekomen. Als cliënt heeft u namelijk recht op een paar belangrijke dingen:

  • duidelijke informatie
  • het geven van toestemming voor uw behandeling
  • de bescherming van uw privéleven
  • het bekijken van uw dossier
  • het geven van toestemming als VNN informatie over u aan anderen wil geven

Klachtenregeling VNN
Uitgangspunt in de klachtenregeling is dat uw klacht zo snel mogelijk behandeld wordt. Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van VNN. De klachtenfunctionaris biedt bemiddeling aan tussen u en degene tegen wie uw klacht is gericht. Het uitgangspunt hierbij is een persoonlijke dialoog waarbij een informele oplossingsgerichte aanpak toegepast wordt. De klachtenfunctionaris leidt het gesprek en stelt beide partijen in de gelegenheid hun standpunten toe te lichten en zoekt met beide partijen naar een voor beiden aanvaardbare oplossing van de klacht.

Als u geen belangstelling heeft voor een bemiddelingsgesprek kunt u direct uw klacht voorleggen bij de klachtencommissie voor cliënten en naastbetrokkenen van VNN. De klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit leden die niet werkzaam zijn voor of bij VNN. Als de Klachtencommissie uw klacht behandelt, zal u en degene tegen wie u de klacht richt gevraagd worden te verschijnen op de mondelinge behandeling van de klacht. Tijdens deze bijeenkomst krijgen beide partijen de gelegenheid de klacht dan wel het verweer daartegen toe te lichten. De Klachtencommissie zal vragen stellen om een helder beeld van de situatie te krijgen. Na de mondelinge behandeling van de klacht komt de Klachtencommissie met een schriftelijke beslissing waarin staat of de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. Zij kan ook een advies aan de Raad van Bestuur van VNN geven.

Indien VNN te laat een oordeel op de klacht geeft of als VNN de klacht na de klachtbehandeling in onvoldoende mate wegneemt, kunt u uw klacht, verzoek tot schadevergoeding of geschil met VNN schriftelijk ter beslechting aan een externe geschilleninstantie voorleggen.

U leest meer over alle mogelijkheden in het klachtenreglement, zie download hieronder.

Contactgegevens van de klachtencommissie
U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris of uw klacht (schriftelijk of via e-mail) indienen bij de Klachtencommissie VNN.
De contactgegevens zijn:

Klachtencommissie Verslavingszorg Noord Nederland
Postbus 8003, 9702 KA Groningen
E-mail: klachtencommissie@vnn.nl
Telefoon klachtencommissie: 050 364 89 00

  • 0.16mb