Reclassering en forensische zorg

Anoniem chatten

Reclassering

In opdracht van het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het gevangeniswezen werkt de reclassering aan een delict-vrij bestaan voor hun cliënten, zodat zij weer kunnen deelnemen aan de samenleving. De verslavingsreclassering zet zich in voor de re-integratie van mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen en kampen met verslaving en/of psychiatrische problematiek. Vanuit een strafrechtelijk kader controleren en begeleiden wij hen met zorg, gericht op herstel, zodat zij hun leven weer op orde krijgen en niet recidiveren. Reclasseringswerkers maken op basis van hun expertise en beproefde methodieken een inschatting van het risico dat hun cliënt vormt voor de samenleving. Op basis van deze risico-inschatting (RISc) wordt duidelijk wat er nodig is om herhaling van strafbare feiten te voorkomen. Reclasseringswerker en cliënt werken samen aan een duurzame re-integratie en resocialisatie. Daarbij wordt de interventie gekozen die recht doet aan de belangen van slachtoffer, verdachte of dader en de maatschappij. Om hieraan invulling te geven, opereren de onze reclasseringswerkers in een driehoek van veiligheid, zorg en autonomie van de cliënt. Ze kijken steeds wat nodig is binnen deze driehoek. Waar mogelijk krijgen cliënten zelf de regie om hun leven op orde te krijgen. Als de veiligheid in het gedrang is, ligt de nadruk op veiligheidsmaatregelen.gesprek reclassering

Kerntaken reclassering

Specifieke aanpakken 
- Jongvolwassenen (adolescentenstrafrecht)
- TBS
- Slachtofferbewust werken
- Veelplegers

 Zie ook de informatie over 3RO bij Samenwerkingspartners van VNN-reclassering

De forensische polikliniek: de animatie

De forensische polikliniek van VNN is net iets anders dan de andere poliklinieken. Als je hier een behandeling krijgt, betekent het dat je in aanraking bent gekomen met politie en justitie. De rechter verplicht je om in behandeling te gaan voor je verslaving. Dit noemen we een behandelverplichting. Je reclasseringswerker heeft je aangemeld bij ons. Bij onze forensische polikliniek werkt ee...

Forensische zorg

Mensen die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling ontvangen en ook de noodzakelijke beveiliging. gesprek forensische zorg
Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden. Die van het strafrecht en die van de zorg.

Zie ook de informatie over het Forensisch Innovatienetwerk Noord-Nederland (FINN) bij Samenwerkingspartners van VNN

Het verhaal van Stefan

Stefan (cliënt van verslavingsreclassering)

Stefan (49) ervaart zijn meldplicht eenmaal in de 14 dagen bij VNN-reclasseringswerker Kees niet als een noodzakelijk kwaad. “We hebben een goeie klik. Als ik ergens tegenaan loop, kan ik dat bij hem kwijt. Ik mag hem ook altijd tussendoor appen of bellen. Dat is een goed gevoel.” Ruim 3 jaar geleden werd Stefan door zijn huisarts doorverwezen naar VNN. Zijn verslaving aan alcohol en medicijne...