VNN breidt aanpak GHB uit

Anoniem chatten
19 juli 2022

GHB verslavingen zijn bijzonder heftig en moeilijk te behandelen. Dat komt onder andere door de kans op medische complicaties bij een detox. Het kan gevaarlijk zijn om te detoxen zonder specialistische begeleiding. Op dit moment biedt VNN als enige in Noord-Nederland de mogelijkheid tot klinische opnames voor GHB verslaving, in Bolsterburen in Heerenveen. Maar VNN bouwt nu ook op verschillende andere fronten verder op deze expertise en ervaring. Daarbij staan een aantal speerpunten centraal: het samenwerken met ketenpartners, een benadering die meerdere leefgebieden aanpakt en het delen van kennis.

 

Succes in Leeuwarden

Sommige mensen zijn door hun GHB verslaving zoveel kwijt geraakt dat ze de basis missen om na een detox hun leven op te kunnen bouwen. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan dakloosheid. Ze hebben een plek nodig waar ze voor langere kunnen worden opgevangen.
In Leeuwarden is zo’n plek. Daar maakt VNN samen met Wender en het Leger des Heils deel uit van het Assertive Community Treatment Team (ACT). Samen hebben ze in de maatschappelijke nachtopvang van Wender een plek gerealiseerd waar mensen met een GHB verslaving voor langere tijd terecht kunnen om vanuit een stabiele basis te werken aan hun herstel. Cliënten lopen een traject door en krijgen hulp op verschillende levensgebieden. Dat is erg succesvol gebleken.

 

Opvang en onderzoek in Emmen

De ervaring met de opvang in Leeuwarden wordt nu meegenomen naar Emmen. Daar werkt VNN samen met Wender aan een locatie waar mensen terecht kunnen nadat ze door hulpdiensten zijn gevonden onder invloed van GHB. Vaak is er geen passende en veilige plek waar zij kunnen worden opgevangen. Het is de bedoeling dat diezelfde locatie ook voor langere tijd mensen op kan vangen, net zoals dat nu in Leeuwarden gebeurt.
Naast de ervaring uit Leeuwarden bouwt dit initiatief ook voort op een aantal onderzoeken. VNN heeft samen met meerdere ketenpartners van de Openbare Gezondheidszorg onderzoek gedaan naar de behoeftes rondom GHB problematiek in Emmen. Het Trimbos Instituut heeft daarna een verdiepend onderzoek gedaan, waar verschillende aanbevelingen uitkwamen. Een van die aanbevelingen was het realiseren van deze plek in Emmen waar mensen kunnen stabiliseren.
Een andere aanbeveling was om een kernteam te vormen van ketenpartners die samen op casusniveau zorgen dat mensen niet uit het oog worden verloren. Het streven is dat mensen op den duur, net als in Leeuwarden, een langer traject kunnen volgen. Dit onder begeleiding van medewerkers uit het kernteam. Er wordt gewerkt aan een gedeelde visie en werkwijze voor GHB waarbij gekeken wordt naar verschillende levensgebieden van de cliënt, ongeacht bij welke ketenpartner de cliënt als eerste in beeld komt. De komende tijd krijgt de werkwijze van het kernteam een vaste vorm. De praktijkervaring van de eerste casussen zal daarbij leidend zijn.

 

Afspraken Acute Keten Drenthe

Er worden in Drenthe ook stappen gezet op regionaal gebied. Vanuit de Acute Keten Drenthe was er al een tijd behoefte aan een werkwijze voor GHB problematiek in de acute fase van de zorg waarbij meer overzicht en kennis zou worden gedeeld tussen ketenpartners.
Mensen met GHB problematiek kwamen vaak wel in zicht bij de spoedeisende hulpen en crisisdienst van de GGZ, maar verdwenen vaak ook weer uit beeld voordat andere ketenpartners de kans kregen om vanuit hun expertise contact te maken en hulp te bieden.
Daarom zijn VNN, het WZA, GGZ Drenthe en Treant Emmen in gesprek met elkaar gegaan om in de acute fase beter op elkaar te kunnen aansluiten. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete werkafspraken;

  1. VNN zorg voor deskundigheidsbevordering bij de crisisdienst van de GGZ omtrent de detox van GHB.
  2. VNN is bereikbaar voor de GGZ voor (acute) consultatie, collegiaal overleg en voor het inzetten van opvolging van zorg.
  3. VNN krijgt een melding van de spoedeisende hulp van Treant Emmen, wanneer daar mensen met GHB intoxicatie zijn binnengekomen. Net zoals dit nu al gedaan wordt in het Protocol Alcoholintoxicatie Jeugd. (Uiteraard met toestemming van de betreffende cliënt.)
  4. Het WZA gaat bij wijze van een pilot de mogelijkheid bieden voor een GHB detox. Dit gebeurt alleen in gevallen waarbij is bepaald dat detoxen bij VNN geen optie is, bijvoorbeeld door medische risico’s. Anders dan bij VNN gebeurt deze detox onder narcose. Een dergelijke opname is altijd gepland en onderdeel van een compleet traject.

Deze verhoogde samenwerking en nieuwe behandelmogelijkheden hebben het doel om beter contact te krijgen en houden met de doelgroep. Ze worden hierdoor (waar mogelijk) een traject ingeleid dat gericht is op blijvende veranderingen in hun leven.

 

Deskundigheidsbevordering intern en extern

VNN heeft in 2021 ingezet op interne deskundigheidsbevordering omtrent GHB, door drie GHB masterclasses aan te bieden. Bij elke masterclass waren ervaringsdeskundigen aanwezig om de diepte in te kunnen gaan. De inhoud over de medische kant en de behandeling rust onder andere op jaren ervaring vanuit Bolsterburen in Heerenveen. Wat gebeurt er in iemands lichaam bij een detox en wat betekent dat voor de behandeling?
Naast deze interne deskundigheidsbevordering krijgt VNN regelmatig de vraag van ketenpartners om kennis te delen over het onderwerp. Dat wordt opgepakt door verslavingsartsen met GHB ervaring en preventiemedewerkers.