Wetenschappelijk onderzoek

Anoniem chatten

Als professionele zorginstelling vind VNN wetenschappelijk onderzoek essentieel voor het leveren van goede zorg. VNN draagt met onderzoek bij aan de wetenschappelijke kennis over verslaving. Deze kennis vormt de basis voor het verbeteren van de huidige behandelingen en het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen.  

De samenwerking tussen onderzoek en de praktijk staat centraal. Een effectieve uitwisseling van onderzoeksresultaten en praktijkervaringen is van groot belang. Om de samenwerking te stimuleren worden behandelaren en therapeuten betrokken bij de onderzoeksprojecten van VNN. 

Onderzoekslijnen

VNN heeft 2 onderzoekslijnen. Alle onderzoeken die bij VNN plaatsvinden vallen in principe onder het dak van één van deze 2 thema's.
De onderzoekslijnen zijn: 

 • Omgeving ondersteun(en)de verslavingszorg
  Mensen met verslavingsproblematiek vormen een probleem voor zichzelf, maar ook voor hun sociale omgeving. Zij besteden vaak weinig tot geen tijd aan vrijetijdsbesteding, werk en opleiding en verwaarlozen sociale contacten. De onderzoekslijn richt zich op het onderzoeken van de interactie tussen verslaafden en hun omgeving, met een speciale focus op transgenerationele overdracht van verslaving - de overdracht van verslavingsproblematiek van een ouder op het kind. 
  Contact: Margreet van der Meer-Jansma en Eric Blaauw

 • Neuropsychologische processen van verslaving
  Lange tijd werd gedacht dat verslaving een opzettelijke keuze was en dat een gebrek aan inzet verklaarde waarom een verslaving bleef voortbestaan. De laatste jaren wordt steeds meer bekend over de belangrijke rol van het brein bij het ontstaan en voortbestaan van verslaving. In de onderzoekslijn worden verslavingsproblematiek, behandeleffecten en terugval bekeken in het licht van neuropsychologische processen, zoals aandachtsbias.
  Contact: Janika Heitmann

Naast het onderzoek binnen deze overkoepelende onderzoekslijnen houdt VNN altijd haar oog en oor open voor innovatieve ideeën voor onderzoek, passend bij de zorgvernieuwing binnen de organisatie. 

Wetenschappelijk ethische toetsingscommissie

De wetenschappelijk ethische toetsingscommissie (WETC) van VNN vervult een adviserende en toetsende rol voor lopende en nog te starten onderzoeken binnen VNN. Hierbij staat het bevorderen van de kwaliteit van de zorg en het beschermen van de cliënt centraal.  

Personen die binnen VNN onderzoek willen verrichten kunnen contact opnemen met de leden van de commissie. Voordat er wordt gestart met een onderzoeksproject, dienen de onderzoekers een onderzoeksvoorstel ter beoordeling voor te leggen aan de commissie.

De WETC bestaat uit:

 • Margreet van der Meer-Jansma, hoofd afdeling Kwaliteit Innovatie Centrum en senior onderzoeker
 • Eric Blaauw, senior onderzoeker, zorgpadregisseur forensische zorg en lector Hanzehogeschool
 • Janika Heitmann, onderzoeker en basispsycholoog
 • Josh Grimme, ervaringsdeskundige en beleidsmedewerker
 • José Stiller, secretaresse afdeling Kwaliteit Innovatie Centrum

De wetenschappelijke commissie wordt vanuit het managementteam gesteund door de bestuurder Gabriël Anthonio.  

Samenwerking

VNN werkt samen met andere verslavingszorginstellingen, universiteiten (zoals de Rijksuniversiteit Groningen) en hogescholen (Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden). In het bijzonder is VNN verbonden met de Hanzehogeschool Groningen via het Lectoraat Verslavingskunde van Eric Blaauw. Het lectoraat richt zich vooral op de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de omgeving voor verslaafden met complexe problematiek.
Ook zoekt VNN voortdurend de samenwerking met gemeenten, GGZ-instellingen, en andere ketenpartners. VNN maakt verder deel uit van het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA)) en Verslavingskunde Nederland.

Medewerkers en contact
VNN vindt het belangrijk dat de onderzoekers van VNN zich laten inspireren door de praktijk. VNN heeft daarom ook medewerkers in dienst die naast hun functie als onderzoeker in de praktijk werkzaam zijn. Zeer betrokken bij het onderzoek is de bestuurder van VNN, Gabriël Anthonio, die vanuit het managementteam onderzoek in zijn portefeuille heeft. 

 • Margreet van der Meer-Jansma, Hoofd afdeling Kwaliteit Innovatie Centrum en senior onderzoeker
 • Eric Blaauw, Senior onderzoeker, zorgpadregisseur forensische zorg en lector Hanzehogeschool   
 • Janika Heitmann, Onderzoeker en basispsycholoog
 • Meine Bosma-Bleeker, Senior onderzoeker en klinisch psycholoog

Meer weten?
Heb je een vraag of wil je contact, bel dan naar 088 234 3434 en vraag naar een van onze onderzoekers.