Governance

Anoniem chatten

Toezicht op de organisatie

Statuten
De vigerende statuten van VNN vindt u hier.

Reglement Raad van Toezicht
De werkzaamheden van de Raad van Toezicht en de wijze waarop deze functioneert zijn  vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht.

Reglement Raad van Bestuur
Naast de statuten is de Raad van Bestuur bij zijn werkzaamheden gebonden aan het Reglement Raad van Bestuur.

Wet normering topinkomens
Per 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: WNT) in werking getreden. Op grond van de WNT geldt voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector – waaronder ook de zorg valt - onder andere een bezoldigingsmaximum. Daarmee is de WNT ook van toepassing op VNN.

VNN houdt zich aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels die als normenkader bij het opmaken van de jaarrekening worden gehanteerd. VNN is conform de WNT-regeling ingedeeld in klasse V. De Raad van bestuur van VNN wordt overeenkomstig beloond.

De Raad van Toezicht van VNN heeft in 2018 besloten haar vergoeding vast te stellen en te handhaven conform het maximum van klasse IV.

Meer informatie over de wijze waarop door VNN uitvoering wordt gegeven aan de WNT, alsmede de beloningen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vindt u in het jaarverslag van VNN.

Governancecode Zorg 2017
VNN is gebonden aan de Governancecode Zorg 2017 en heeft deze binnen haar organisatie geïmplementeerd en geeft hier uitvoering aan. 

Vergoeding (on)kosten Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen
In april 2018 heeft de Raad van Toezicht van VNN het 'Reglement vergoeding (on)kosten Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen' vastgesteld. Hierin worden de kaders gegeven waarbinnen kosten worden vergoed, alsmede hoe door de Raad van Bestuur omgegaan dient te worden met het aannemen van geschenken en uitnodigingen. 

VNN verantwoordt jaarlijks welke bedragen in dit kader door de Raad van Bestuur zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

Jaarverslag
Het jaarverslag van VNN vindt u hier.

Klokkenluidersregeling
Op grond van de Wet Huis voor klokkenluiders is VNN verplicht tot het hebben van een interne klokkenluidersregeling waarin wordt beschreven hoe binnen VNN wordt omgegaan met het melden van een vermoeden van een misstand, waarbij het uitgangspunt is dat eventuele vermoedens van misstanden eerst intern worden gemeld en behandeld.