Privacy en cookies

Anoniem chatten

Privacyverklaring

Privacy staat voor VNN hoog in het vaandel omdat:

 • wij een betrouwbare organisatie willen zijn
 • cliënten ons in vertrouwen veel over hun levens vertellen
 • wij bijzondere persoonsgegevens ontvangen

Ook voor u als bezoeker van onze website doen we al het mogelijke om uw privacy te beschermen. Zo maken we, om de website te verbeteren, gebruik van een statistisch programma dat geen cookies achterlaat. Filmpjes bekijkt u niet via YouTube, maar vanaf een eigen server van VNN.

Ondanks alle maatregelen die we treffen, kunnen we nooit 100 % garantie geven voor een schending van uw privacy. Het blijft immers mensenwerk. Mocht u niet tevreden zijn over uw privacy, meldt het ons. Zie hiervoor de contactgegevens van VNN

Lees hieronder verder over de privacyverklaring en uitleg over de cookies.

Privacy voor bezoekers van de website vnn.nl
In de website treft u formulieren aan waarmee u zich kunt opgeven voor een training, digitale nieuwsbrief of een webinar van VNN. U kunt actief zelf opgeven waarvoor uw adres gebruikt mag worden. Mocht u uw toestemming willen intrekken, dan kunt u zich uitschrijven met de knop ‘unsubcribe’ onderaan de e-mail. Wij zorgen ervoor dat u dan geen nieuws meer van ons ontvangt. VNN verstrekt op basis van deze formulieren geen adresgegevens van bezoekers van de website aan derden. 

Cookies
Een cookie is een bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op de website van VNN worden geen cookies achtergelaten.

Filmpjes

De filmpjes die u op onze website bekijkt, staan op een eigen server. Daar worden geen cookies achter gelaten.
VNN heeft een eigen videokanaal op YouTube. Als u een video van VNN bekijkt op YouTube, verwerkt Google de informatie over die activiteit. VNN heeft daar geen invloed op.

Beveiliging van persoonsgegevens van cliënten van VNN
VNN is zich er zeer van bewust dat onze cliëntendossiers persoonlijke en gevoelige informatie bevatten van onze cliënten en hun naasten. Wij nemen de bescherming van uw gegevens dan ook zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens conform de (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming, de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten.

Welke persoonsgegevens verwerkt VNN?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar een specifiek persoon herleidbaar zijn. Bij Verslavingszorg Noord Nederland verwerken wij de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Algemene cliëntgegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Financiële en administratieve gegevens
 • Juridische gegevens (bij niet-vrijwillige opname en reclassering) 

De Raad van Bestuur van Verslavingszorg Noord Nederland is verantwoordelijk voor een goede verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens zijn noodzakelijk voor  het verlenen van goede zorg. Daarom nemen wij niet meer gegevens op dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Als wij uw persoonsgegevens willen verwerken voor andere doeleinden dan vragen wij hiervoor uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Met welke doel en grondslag verwerkt VNN persoonsgegevens?
Wij verwerken uw gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van een behandelovereenkomst met u, of omdat VNN daartoe wettelijk verplicht is, of met uw toestemming. In individuele gevallen zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om uw gegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor uw vitale belang of dat van een ander. 

Welke gegevens staan er in mijn dossier?
Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden. Naast persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum en adres, vragen wij u ook naar de reden van uw komst, uw verslavingsprobleem en de achtergronden daarvan. Een medisch onderzoek kan nodig zijn om uw lichamelijke conditie te bepalen. Gegevens uit de intake en onderzoeken nemen wij op in uw dossier. Gegevens die gedurende uw begeleiding of behandeling bekend worden, vermelden wij ook in uw dossier. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vragenlijsten, een verslag van een gesprek met een psychiater of de uitslag van een psychologische test.
Wanneer u via een verwijzer (bijvoorbeeld een huisarts) in contact bent gekomen met VNN, kunnen gegevens die afkomstig zijn van die huisarts of een andere hulpverleningsinstelling ook deel uitmaken van uw dossier.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Als u graag wilt weten welke gegevens VNN van u heeft, dan kunt u dat aan ons vragen. Als bepaalde gegevens niet kloppen, dan kan VNN deze voor u wijzigen. U kunt ons ook vragen uw gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als u eerder toestemming hebt gegeven, dan kunt u deze weer intrekken.  

In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u VNN vraagt uw gegevens te wissen, maar VNN deze nog nodig heeft om financiële of belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming indienen bij uw behandelaar.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe lang bewaart VNN mijn persoonsgegevens of mijn dossier?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Algemene cliëntgegevens. Deze worden niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt.
 • Gezondheidsgegevens. Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de  behandeling.
 • Financiële en administratieve cliëntgegevens. Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Juridische clientgegevens (niet vrijwillige opneming en behandeling). Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar (Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuis) of van 7 jaar na beëindiging van een reclasseringscontract. 

Wie van VNN mag mijn dossier inzien?
Medewerkers van VNN die direct bij de hulp aan u betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Over de inhoud van uw dossier mogen zij niet met anderen spreken; er geldt voor hen een geheimhoudingsplicht. Voor een goede hulpverlening kan het nodig zijn dat uw begeleider of behandelaar uw gegevens bespreekt met een collega. Hiervoor zijn wij niet verplicht uw toestemming te vragen. Uiteraard zijn alle collega’s gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Mag VNN informatie over mij aan anderen buiten VNN geven?
Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit VNN een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens aansluit bij hoe wij met uw gegevens omgaan. Wij blijven namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
Als VNN uw persoonsgegevens deelt met derden zonder dat er een wettelijke verplichting voor is of dat noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst dan doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Wat moet ik doen als ik het achteraf niet eens ben met het uitwisselen van informatie?
Dan kunt u een bezwaarformulier opsturen naar VNN. Het bezwaarformulier voor het uitwisselen van informatie kunt u hieronder downloaden. Uw bezwaarformulier wordt opgenomen in uw dossier.

Gebruikt VNN mijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek?
VNN houdt zich ook bezig met wetenschappelijk onderzoek. Het doel van het onderzoek is de kwaliteit van de begeleiding en behandeling te verbeteren.
Als u ondanks de privacybescherming toch niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor onderzoek, dan kunt u via uw hulpverlener een formulier vragen waarop u aan kunt geven dat u uw gegevens hiervoor niet beschikbaar wilt stellen. Uw bezwaarformulier wordt opgenomen in uw dossier.

Geautomatiseerde besluitvorming
Verslavingszorg Noord Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verslavingszorg Noord Nederland) tussen zit, zogenaamde algoritmes.

Vragen of klachten?
Indien u vragen hebt of het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. 
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om rechtstreeks een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact
informatie@vnn.nl
Leonard Springerlaan 27, 9727 KB Groningen
088 - 234 34 34

Functionaris Gegevensbescherming
Mevr. A. Tamminga
Postbus 8003, 9702 KA Groningen 
E-mail: a.tamminga@vnn.nl of
06 22 60 35 48

Verslavingszorg Noord Nederland, gevestigd aan Leonard Springerlaan 27, 9727 KB, Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mei 2018

Bezwaarformulier

 • Bezwaarformulier
  0.02mb