• Maatregelen VNN in het kader van het Coronavirus. Ga naar vnn.nl/corona
Anoniem chatten

Lid Regionale klachtencommissie Wvggz Drenthe, Friesland of Groningen

Locatie
Drenthe, Friesland of Groningen

Afdelingsinformatie

Psychiaters registratie én andere ggz zorgprofessionals met BIG registratie nodigen we van harte uit zitting te nemen in één van de drie Regionale klachtencommissies Wvggz Drenthe, Friesland of Groningen. Deze klachtencommissies behandelen de klachten van patiënten van de aangesloten instellingen voor zover deze vallen onder de wet verplichte ggz.

Regionale klachtencommissies Wvggz
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Deze wet verplicht ons tot het instellen van regionale klachtencommissies (Wvggz artikel 10.1). De klachtencommissies van de GGZ instellingen behandelen reeds BOPZ klachten. Deze bestaande klachtencommissies worden omgevormd tot regionale onafhankelijke klachtencommissies. VNN en ook andere instellingen sluiten aan bij deze klachtencommissies.

Voor deze regionale commissies zoeken we leden. Als lid van de klachtencommissie neem je nooit deel aan de behandeling van klachten, gericht tegen de zorgaanbieder waar je werkzaam bent.

 

Functie inhoud

Wat ga je doen?
Je hebt als lid van de klachtencommissie een verantwoordelijke rol waarbij je oog hebt voor de fundamentele vrijheid van een patiënt, maar ook voor de behandelaar die tracht het herstel van de patiënt te bevorderen. De klachtencommissie hoort, adviseert en beslist over Wvggz klachten van patiënten van de aangesloten instellingen. De commissie oordeelt zonder last of ruggespraak. Tevens geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies aan de directies van de aangesloten instellingen, en kan zij besluiten dat een schadevergoeding betaald moet worden. Per regionale klachtencommissie geven we je specifieke informatie over deze commissies. De Regionale klachtencommissies Wvggz bestaan uit een onafhankelijk voorzitter en waarnemend voorzitter(s), een ambtelijk secretaris en waarnemend secretaris(sen) en een pool van leden. Aan de hoorzittingen nemen deel: een voorzitter, een secretaris en twee leden, waarvan één psychiater. De ambtelijk secretaris is aanwezig voor de verslaglegging. Samen met de voorzitter en medecommissielid kom je na de hoorzitting tot een uitspraak over de klacht.

De uitspraak behelst naast een beslissing of de klacht gegrond is zo nodig (beleids)aanbevelingen aan de directie van de betreffende instelling en een advies over de te nemen maatregelen ter oplossing van de klacht en/of genoegdoening van de klager. Ook het toekennen van een schadevergoeding kan hier bij horen.

De frequentie en dag in de week waarop je als commissielid wordt ingezet kan verschillen per regio. Met individuele wensen ten aanzien van momenten van inroostering en frequentie wordt rekening gehouden.

Regionale klachtencommissie Drenthe

 • Per maand vinden circa 8 hoorzittingen plaats, afhankelijk van het aantal klachten.
 • De hoorzittingen van de klachtencommissie worden gepland op dinsdagmiddag en donderdagmiddag, meestal van 16:00 – 18:00 uur; hiervoor wordt een rooster opgesteld.
 • Vaak vinden de zittingen plaats in Assen, maar ook andere locaties in Drenthe (in de regio van de klager) komen voor.

Regionale klachtencommissie Friesland

 • Per maand vinden er circa 8 hoorzittingen per maand, afhankelijk van het aantal klachten. De hoorzittingen worden ingepland volgens een rooster.
 • Het streven is om wekelijks 1 of 2 vaste zittingsdagen te plannen, hierbij houden wij rekening met individuele wensen wat betreft beschikbare dagen en frequentie.
 • De hoorzittingen vinden plaats op een locatie van GGZ Friesland in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten of Franeker.
   

Regionale klachtencommissie Groningen

 • Per maand vinden ca. 6 hoorzittingen plaats, afhankelijk van het aantal klachten.
 • De hoorzittingen van de klachtencommissie worden gepland op maandagochtend/middag, woensdagochtend en vrijdagochtend; hiervoor wordt een rooster opgesteld.
 • De meeste zittingen vinden plaats in Groningen, Zuidlaren of Winschoten, maar ook op andere locaties in de provincie Groningen (in de regio van de klager) kunnen zittingen georganiseerd worden.
   

Beoordelen schorsingsverzoeken
Een andere taak van psychiater-leden in de klachtencommissie betreft het beoordelen van een schorsingsverzoek, wanneer de behandelend psychiater van de klager hier niet in wil meegaan. Binnen 1-2 dagen na het binnenkomen van het verzoek, spreek je de patiënt, het verplegend personeel en de betrokken psychiater, waarna je de voorzitter adviseert het schorsingsverzoek in te willigen of te weigeren.
Het is voor psychiaters mogelijk lid te zijn van de klachtencommissie en uitsluitend schorsingsverzoeken te beoordelen; of uitsluitend zitting te nemen in de klachtencommissie voor de hoorzittingen.

Functie eisen

Waar zijn we naar op zoek?
We zoeken psychiaters en andere GGZ zorgprofessionals met BIG registratie:

 • met ruime praktijkervaring in de (intramurale) geestelijke gezondheidszorg;
 • met kennis van de Wvggz, de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) en overige relevante wetgeving;
 • met kennis van het klachtrecht;
 • die op geen enkele manier betrokken zijn in het werkgebied van de regionale klachtencommissie (Drenthe, Friesland of Groningen);
 • die op het moment van benoemen geen aantekening in het BIG-register hebben;
 • die beschikbaar zijn op de tijdstippen zoals gezamenlijk overeen te komen in het hoorzittingsrooster  en/of voor beoordeling schorsingsverzoeken (alleen psychiaters).

 

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden we je?
We bieden een interessante functie in een voor ons belangrijke commissie, waarbij je uitvoering geeft aan het klachtrecht van patiënten in de regio. Je levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en van de organisatie van deze zorg. Voor jou kan deze functie leerzaam zijn en horizon verbredend.
Voor de werkzaamheden wordt een vergoeding gegeven van € 300,-- (excl. BTW) per hoorzitting, plus een reiskostenvergoeding. Voor het beoordelen van een schorsingsverzoek ontvang je een vergoeding van € 150,-- (excl. BTW) vermeerderd met reiskosten. De werkzaamheden als lid van de regionale klachtencommissie verricht je in je eigen tijd. Je ontvangt scholing over de wettelijke regels en de klachtmogelijkheden

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mirjam Noteboom, beleidsadviseur VNN, telefoon 06 – 82 77 73 54, e-mail m.noteboom@vnn.nl

Reageren?

Sollicitatieprocedure
Als je belangstelling hebt kun je een brief en je curriculum vitae richten aan de secretaris van de regionale klachtencommissie via de knop 'solliciteer direct' hieronder.
Vervolgens heb je een gesprek met de voorzitter en secretaris van deze commissie. De raad van bestuur van de instellende zorgaanbieders benoemen de leden van de regionale klachtencommissies Wvggz. Je wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.