Kwaliteit van zorg voorop

Anoniem chatten

Kwaliteit en veiligheid

Bij VNN staat de kwaliteit van zorg voorop. De uitgangspunten van de kwaliteit van zorg zijn vastgelegd in het kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut beschrijft onder andere:

  • hoe de intake er uitziet en waar de eventuele wachttijden staan
  • de wijze waarop de zorg voor de individuele cliënt is georganiseerd; wie intern maar ook extern betrokken kunnen zijn bij de behandeling
  • de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners
  • hoe we ervoor zorgen dat we de kwaliteit van zorg met richtlijnen, opleidingen en training op peil houden

Uitgangspunt is dat de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar is. Zie verder het kwaliteitsstatuut van VNN 

Goed geschoold en getraind (bevoegd) personeel
Verslavingszorg Noord Nederland vindt het belangrijk dat onze professionals goed zijn opgeleid en gediplomeerd en regelmatig worden bijgeschoold. Diploma’s zijn een vereiste bij aanstelling van nieuwe medewerkers. De professionals binnen VNN wisselen ervaring en kennis uit in casuïstiekbespreking, intervisie- en vakgroepen. Verslavingszorg Noord Nederland werkt ook met ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen die ervaring hebben met verslavingsproblemen en ervaring met opgenomen worden in een kliniek. Zij krijgen een opleiding als ervaringsdeskundige.

Toetsen van kwaliteit
Om te weten of de kwaliteit van onze zorg op orde is, toetst Verslavingszorg Noord Nederland regelmatig haar zorg- en dienstverlening. VNN voert interne audits uit. Soms komen externe partijen een onderzoek naar de kwaliteit uitvoeren. Zo brengt de Inspectie voor de Gezondheidszorg regelmatig een bezoek aan VNN.
Om de kwaliteit van zorg te borgen wordt de behandeling van een cliënt regelmatig geëvalueerd. Het doel van het evalueren van de behandeling is het meten van het behaalde resultaat en het effect van de behandeling. De behandelaar evalueert met de cliënt de behandeldoelen die de cliënt samen met de behandelaar heeft geformuleerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie worden afspraken gemaakt over het afronden of vervolgen van de behandeling.


Keurmerk in zorg

VNN heeft het keurmerk CIIO Maatstaf (norm gebaseerd op de ISO 9001-2008) ontvangen. Dit is een belangrijk certificaat voor de kwaliteit van de zorg.

Het CIIO keurmerk betekent dat VNN:

  • de cliënt centraal stelt
  • de interne zorg- en werkprocessen op orde heeft
  • betrouwbare resultaten kan presenteren
  • voortdurend werkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Jaarlijks toetst het CIIO, een onafhankelijke organisatie, onder andere de kwaliteit van het behandelproces, de veiligheid van de behandelomgeving en de betrokkenheid van cliënten bij de behandeling en de organisatie. 

Keurmerk BasisGGz

VNN kreeg in 2018 voor het derde jaar het keurmerk BasisGGz toegekend. Hiermee voldoet VNN aan een aantal belangrijke kwaliteitsnormen voor zorg in de BasisGGz.

Het keurmerk beoordeelt de organisatie op 3 hoofdthema’s:

 - cliëntgericht behandelen
 - samenwerken in de keten en
 - continu verbeteren en innoveren


VNN laat in de praktijk zien dat we kwaliteit van zorg in de BasisGGz goed op orde hebben.