Kwaliteit van zorg voorop

Anoniem chatten

Kwaliteit

Bij VNN staat de kwaliteit van zorg voorop. De uitgangspunten van de kwaliteit van zorg zijn vastgelegd in het kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut beschrijft onder andere:

 • hoe de intake er uitziet en waar de eventuele wachttijden staan
 • de wijze waarop de zorg voor de individuele cliënt is georganiseerd; wie intern maar ook extern betrokken kunnen zijn bij de behandeling
 • de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners
 • hoe we ervoor zorgen dat we de kwaliteit van zorg met richtlijnen, opleidingen en training op peil houden
 • VNN maakt gebruik van landelijke richtlijnen en zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor bijvoorbeeld mensen met een alcoholverslaving.
  Zie verder bij de zorgstandaarden van de GGz

Uitgangspunt is dat de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar is. Zie verder het kwaliteitsstatuut van VNN 

Toetsen van kwaliteit

Om te weten of de kwaliteit van onze zorg op orde is, toetst Verslavingszorg Noord Nederland regelmatig haar zorg- en dienstverlening. VNN voert interne audits uit. Soms komen externe partijen een onderzoek naar de kwaliteit uitvoeren. Zo brengt de Inspectie voor de Gezondheidszorg regelmatig een bezoek aan VNN.
Om de kwaliteit van zorg te borgen wordt de behandeling van een cliënt regelmatig geëvalueerd. Het doel van het evalueren van de behandeling is het meten van het behaalde resultaat en het effect van de behandeling. De behandelaar evalueert met de cliënt de behandeldoelen die de cliënt samen met de behandelaar heeft geformuleerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie worden afspraken gemaakt over het afronden of vervolgen van de behandeling.

Keurmerk in zorg

VNN heeft het keurmerk CIIO Maatstaf (norm gebaseerd op de ISO 9001-2015) ontvangen. Dit is een belangrijk certificaat voor de kwaliteit van de zorg.

Het CIIO keurmerk betekent dat VNN:

 • de cliënt centraal stelt
 • de interne zorg- en werkprocessen op orde heeft
 • betrouwbare resultaten kan presenteren
 • voortdurend werkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Jaarlijks toetst het CIIO, een onafhankelijke organisatie, onder andere de kwaliteit van het behandelproces, de veiligheid van de behandelomgeving en de betrokkenheid van cliënten bij de behandeling en de organisatie. 

Keurmerk BasisGGz

VNN kreeg in 2019 voor het vierde jaar het keurmerk BasisGGz toegekend. Hiermee voldoet VNN aan een aantal belangrijke kwaliteitsnormen voor zorg in de BasisGGz.

Het keurmerk beoordeelt de organisatie op 3 hoofdthema’s: - cliëntgericht behandelen
 - samenwerken in de keten en
 - continu verbeteren en innoveren


VNN laat in de praktijk zien dat we kwaliteit van zorg in de BasisGGz goed op orde hebben.

Cliënttevredenheid

VNN hecht veel waarde aan cliënttevredenheid. Aan het eind van de behandeling vragen we aan cliënten wat ze van de behandeling hebben gevonden. Dit doen we met behulp van een korte vragenlijst; de CQ index (Consumer Quality Index). Over het jaar 2018 zijn in totaal 1362 CQI vragenlijsten binnen VNN afgenomen en zien we op een aantal thema’s een verbetering in de cliënttevredenheidscijfers.

De vragen gaan onder andere over:

 • informatie
 • bejegening door de behandelaren 
 • inhoud en effect van behandeling  
 • meebeslissen. 

Belangrijkste resultaten

 • VNN krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 8,3.
 • Veruit de meeste cliënten voelen zich altijd of meestal serieus genomen door de behandelaar, ruim 93% zegt dat dit altijd of meestal het geval is.
 • Een heel groot aantal cliënten zegt dat de behandelingsmogelijkheden zijn besproken, 66% van de cliënten zegt dat dit helemaal is gedaan, en 26,5% zegt dat dit grotendeels is besproken.
 • Van alle cliënten geeft 89% aan dat met hen besproken is wat zij van de behandeling kunnen verwachten. In 11% van de gevallen geeft de cliënt aan dat dit deels, een beetje of niet is gebeurd.
 • Een kleine 40% heeft volledige informatie gehad over zelfhulpprogramma’s, cliëntenondersteuning en/of patiëntenverenigingen, en ruim 23% zegt hierover grotendeels geïnformeerd te zijn.
 • Voor ruim 88 % van de cliënten geldt dat zij helemaal of grotendeels hebben kunnen meebeslissen. Dat geldt ook voor de vraag of de cliënten vinden dat zij de keuze hebben gehad naasten bij hun behandeling te betrekken (89,5 %). 
 • Op de vraag of de behandeling naar wens is uitgevoerd, zegt een kwart dat dit deels of grotendeels is gebeurd, en ruim 70% geeft aan dat de behandeling helemaal naar wens is uitgevoerd.

Bekijk hier alle resultaten van de CQ index over 2018.

Uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek

Het onderzoek laat zien dat cliënten tevreden zijn over onze zorg. Maar, het kan altijd beter en daarom gebruiken we de uitkomsten van het onderzoek ter inspiratie om onze zorg nóg beter te maken. VNN bespreekt de uitkomsten van het cliëntentevredenheidsonderzoek met de cliëntenraad. Daarbij wordt afgesproken welke acties ondernomen worden om de tevredenheid van cliënten te verbeteren.

Klachten

Het kan natuurlijk zijn dat je niet tevreden bent over hoe je bent behandeld of hoe bepaalde zaken zijn geregeld. VNN vindt het van belang dat jij jouw opmerkingen of klachten aangeeft. Dat geeft VNN de mogelijkheid om de fout te herstellen of naar een oplossing te zoeken. Lees meer informatie over hoe je een klacht kunt indienen.

Klachtrecht

Cliënten van VNN hebben een wettelijk omschreven klachtrecht (omschreven in de WKCZ, Wet klachtrecht cliënten zorgsector). Dit houdt in dat je als cliënt een klacht kunt indienen over alles wat te maken heeft met opname, verblijf, behandeling en bejegening binnen VNN. Hiervoor heeft VNN een officiële klachtenregeling ontwikkeld. In elke fase van de klachtbehandeling kun je je laten ondersteunen door een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Overigens hebben naastbetrokkenen van cliënten (zoals familieleden) een zelfstandig klachtrecht, met betrekking tot bejegening en nakoming van het naastbetrokkenenbeleid. Hiervoor is de familievertrouwenspersoon (fvp) beschikbaar.

Leveringsvoorwaarden

Als je zorg krijgt van een zorginstelling, maak je met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGz)’. In formele taal zijn dat de afspraken die je hebt gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij VNN. In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel waar VNN en ook jij zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt ook wat er wettelijk geregeld is.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGz Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGz Nederland houden zich aan deze voorwaarden.

Lees ook over je rechten als cliënt van VNN in de privacyverklaring