Anoniem chatten

Inrichting organisatie

Inrichting organisatie VNN

Statutair doel
Het statutaire doel van VNN luidt als volgt:

VNN is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel:

  1. het verrichten van werkzaamheden welke bestaan uit het genezen, verplegen, verzorgen van personen, die door het gebruik van alcohol, drugs en/of andere bewustzijnsbeïnvloedende stoffen of door verslavingsgedrag in de problemen zijn geraakt;
  2. het begeleiden van en het bieden van bescherming aan de onder sub a. bedoelde personen;
  3. het optreden als reclasseringsinstelling;

en het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ANBI
VNN is een zgn. ANBI, welke afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Giften aan een ANBI kunnen bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie over ANBI’s in het algemeen verwijzen u naar de website van de Belastingdienst.

KvK-nummer en RSIN
VNN is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 02084324.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van VNN is 813482288.

Beleidsplan VNN
Het meerjarenbeleidsplan is gebaseerd op de opbrengst van de beleidsdag op 29 september 2015 met 40 medewerkers uit alle lagen van de organisatie, leden van de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Samen hebben we teruggekeken, stilgestaan bij het heden en perspectieven naar de toekomst verkend. 

Beloningsbeleid VNN

Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur van VNN vindt zijn grondslag in de statuten:

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor. Deze stukken bevatten de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Het beloningsbeleid ten aanzien van de directies en het overige personeel is gebaseerd op de CAO GGZ.

Jaarverslag

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

De jaarlijkse (financiële) verantwoording van VNN is gedeponeerd bij zowel de Kamer van Koophandel als het CIBG. Vul op die website in het zoekvenster de instellingsnaam Verslavingszorg Noord Nederland, de vestigingsplaats Groningen, en het gewenste jaartal in. Dit geeft toegang tot jaardocumenten van meerdere jaren.