Welke rechten heb ik als cliënt van VNN?

Anoniem chatten

Rechten cliënt VNN

Een belangrijk recht van cliënten - en van groot belang - is het recht op informatie. Iedere cliënt heeft recht op deskundige informatie over de verslaving waarvoor hij hulp vraagt en over de behandeling of begeleiding. Die informatie heb je nodig om te kunnen beslissen over je zorgplan. Want daarover moet je toestemming geven. Zonder je toestemming mag het zorgplan niet uitgevoerd worden.

Om deskundige hulp te kunnen geven, vragen wij van je als cliënt je behandelaar duidelijk en volledig te informeren. Zo vragen wij van je de adviezen van de behandelaar op te volgen en afspraken na te komen.

Meest gestelde vragen over rechten van de cliënt

Zie ook de informatie op de pagina Privacyverklaring van VNN.
 
Welke gegevens staan er in mijn dossier?
Je behandelaar is verplicht een dossier bij te houden. Naast persoonsgegevens zoals je naam, geboortedatum en adres, vragen wij je ook naar de reden van je komst, je verslavingsprobleem en de achtergronden daarvan. Een medisch onderzoek kan nodig zijn om je lichamelijke conditie te bepalen. Gegevens uit de intake en onderzoeken nemen wij op in je dossier. Gegevens die gedurende je begeleiding of behandeling bekend worden, vermelden wij ook in je dossier. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vragenlijsten, een verslag van een gesprek met een psychiater of de uitslag van een psychologische test.

Wanneer je via een verwijzer (bijvoorbeeld een huisarts) in contact bent gekomen met VNN, kunnen gegevens die afkomstig zijn van die huisarts of een andere hulpverleningsinstelling ook deel uitmaken van uw dossier.


Wie van VNN mag mijn dossier inzien?
Medewerkers van VNN die direct bij de hulp aan jou betrokken zijn, mogen je dossier inzien. Over de inhoud van je dossier mogen zij niet met anderen spreken; er geldt een geheimhoudingsplicht. Voor een goede hulpverlening kan het nodig zijn dat je begeleider of behandelaar je gegevens bespreekt met een collega. Hiervoor zijn wij niet verplicht jouw toestemming te vragen. Uiteraard zijn alle collega’s gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Als je graag wil weten welke gegevens VNN van je heeft, dan kun je dat aan ons vragen. Als bepaalde gegevens niet kloppen, dan kan VNN deze voor je wijzigen. Je kunt ons ook vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, dan kun je deze weer intrekken.  

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je VNN vraagt je gegevens te wissen, maar VNN deze nog nodig heeft om financiële of belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming indienen bij je behandelaar.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op je verzoek. 

Hoe lang bewaart VNN mijn persoonsgegevens of mijn dossier?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Algemene cliëntgegevens. Deze worden niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt.
  • Gezondheidsgegevens. Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de  behandeling.
  • Financiële en administratieve cliëntgegevens. Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
  • Juridische cliëntgegevens (niet vrijwillige opneming en behandeling). Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar (Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuis) of van 7 jaar na beëindiging van een reclasseringscontract. 

Mag VNN informatie over mij aan anderen buiten VNN geven?
Alleen met jouw vooraf gegeven toestemming mogen wij informatie verstrekken aan derden, bijvoorbeeld aan je partner of aan een andere instelling.
Medicatiegegevens worden uitgewisseld met je apotheek. Dit gebeurt overeenkomstig de Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten, met als doel de medicatieveiligheid te vergroten. 
In onze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met het geven van administratieve gegevens, zoals een zorgverzekeraar of Inspectie Gezondheidszorg.

Wat moet ik doen als ik het achteraf niet eens ben met het uitwisselen van informatie?
Dan kun je een bezwaarformulier opsturen naar VNN en wordt het opgenomen in de dossier. Het bezwaarformulier voor het uitwisselen van informatie kun je hier downloaden. 

Gebruikt VNN mijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek?
VNN houdt zich ook bezig met wetenschappelijk onderzoek. Het doel van het onderzoek is de kwaliteit van de begeleiding en behandeling te verbeteren.
Als je ondanks de privacybescherming toch niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt voor onderzoek, dan kun je via je behandelaar een formulier vragen waarop je aan kunt geven dat je jouw gegevens hiervoor niet beschikbaar wilt stellen.

Wat moet ik doen als ik het achteraf niet eens ben met een beslissing van VNN?
Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over je behandeling of het gedrag van medewerkers van VNN. We willen het liefst dat je over jouw klacht praat met de persoon waar de klacht over gaat, of met de leidinggevende van die persoon. Kom je er met elkaar niet uit, dan kun je een officiële klacht indienen. 
Zie voor meer informatie bij klachten cliënt