Klachten cliënt

Uitgangspunt is dat je je klacht eerst bespreekt  met de persoon waar je klacht betrekking op heeft, of met zijn leidinggevende. Als je dit niet wilt, of als je ontevreden bent over de uitkomst van het gesprek, dan kun je je klacht (schriftelijk of via e-mail) sturen naar de Klachtencommissie Noordelijke Verslavingszorg. De leden van de Klachtencommissie zijn niet verbonden aan Verslavingszorg Noord Nederland.

Je kunt ook op elk moment contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), die je kan ondersteunen met advies en bemiddeling. De pvp is onafhankelijk en heeft jouw belang en jouw wens als uitgangspunt. Hij weet de weg binnen VNN en ook naar de Klachtencommissie, en kan je goed adviseren hoe je klacht het snelst op te lossen is.

Klachtencommissie
Als je een klacht hebt ingediend, bevestigt de Klachtencommissie binnen een week schriftelijk de ontvangst van je klacht. De Klachtencommissie zorgt ervoor dat je klacht zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 weken, wordt behandeld en het resultaat daarvan aan jou bekend wordt gemaakt.

Als de Klachtencommissie je klacht behandelt, zal aan jou en de aangeklaagde(n) gevraagd worden te verschijnen op een ‘hoorzitting’. Tijdens deze bijeenkomst krijgen beide partijen de gelegenheid de klacht  of het verweer daartegen toe te lichten. De Klachtencommissie zal vragen stellen om een helder beeld van de situatie te krijgen.

Na de hoorzitting komt zij binnen enkele weken met een schriftelijke beslissing waarin staat of de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. Zij kan ook een advies aan de Raad van Bestuur van VNN geven.

Waarover kan ik een klacht indienen?
Je kunt een klacht indienen als je ontevreden bent over beslissingen, gedragingen en handelingen van medewerkers. Je kunt ook klagen over het niet nakomen van de bestaande patiëntenrechten zoals:

  • je recht op informatie
  • je recht op het geven van toestemming voor de behandeling
  • je recht op de bescherming van je persoonlijke levenssfeer
  • je recht op inzage in je persoonsgegevens
  • je recht op het geven van toestemming voor het verstrekken van informatie aan derden

Contactgegevens Klachtencommissie Verslavingszorg Noord Nederland
t.a.v. de secretaris van de Klachtencommissie
Postbus 8003
9702 KA Groningen
T 050 - 364 89 00
E klachtencommissie@vnn.nl